Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego (Targówek) - wyłożenie

Treść
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LXII/1669/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego, którego obszar wyznacza:
od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Kondratowicza; od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Chodeckiej, północna granica działki ewidencyjnej nr 60 z obrębu 4-08-13 oraz zachodnie granice działek ewidencyjnych nr: 60 i 61 z obrębu 4-08-13; od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej; od zachodu: zachodnia i północna granica działki ewidencyjnej nr 62/2
z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 62/1 i 49/8
z obrębu 4-08-13, południowa granica działek ewidencyjnych nr 49/8 i 49/7
z obrębu 4-08-13, zachodnie granice działek ewidencyjnych nr 49/7, 49/5, 74, 49/1, 63/1, 78, 56, 36/1 z obrębu 4-08-13, południowa i zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 33/3 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 26/4, 26/24 z obrębu 4-08-13, północna granica działek ewidencyjnych nr 26/24, 26/25, 26/26, 26/27, 26/28 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 26/28, 43/1, 21/3, 21/2, 21/1, 40/1, 15/2, 15/1, 11/2 i 11/1 z obrębu 4-08-13;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 24 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) w Urzędzie Dzielnicy Targówek w sali konferencyjnej na parterze, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa o godz. 17.30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
------------- 
Informacja o dyżurach projektantów planu:
Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (od 24 czerwca do 24 lipca 2019 r.), w środy 26 czerwca oraz 17 lipca w godz. 16.00 – 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek, a także 10 i 24 lipca w godz. 14.00-16.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – parter - tzw. „czarna sala”.


Załączniki
ogłoszenie
konsultacje społeczne - plakat
projekt planu - tekst
projekt planu - rysunek
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie) 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania)
Klauzula RODO - prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Data ogłoszenia
2019-06-14

Data wprowadzenia:  14-06-2019

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa