Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia (Śródmieście) - przedłużenie terminu składania uwag

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia (Śródmieście) - przedłużenie terminu składania uwag

  Drukuj
 

Warszawa, 4 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muranowa- część wschodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), uchwałą nr LXXXIX/2243/2014 r. Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa- część wschodnia, położonego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

  • od północy: ul. Stawki - obręb 5-01-06- południowa granica działki nr 45/2, południowa granica działki nr  45/1, obręb 5-01-05- południowa granica działki nr 1/ 2, południowa granica działki nr 1/1, obręb 5-01-04 - południowa granica działki nr 1 i linia łącząca jej południowo-zachodni narożnik z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1 z obrębu 6-02-03;
  • od zachodu: Al. Jana Pawła II - obręb 6-02-03 - fragment zachodniej granicy działki numer 11/1 w kierunku południowym, zachodnia granica działki nr 11/2, zachodnia granica działki nr 11/3, obręb 6-02-05- zachodnia granica działki nr 37, obręb 6-02-07 - zachodnia granica działki nr 51 i jej przedłużenie do północno-zachodniego narożnika działki nr 72 z obrębu 6-01-02;
  • od południa: Al. Solidarności - obręb 6-01-02 - północna granica działki nr 72, obręb 5-03-01 - południowa granica działki nr 60/1, południowa granica działki nr 59/3, 59/2 i dalej 59/3, aż do północno-wschodniego narożnika działki nr 56/1;
  • od wschodu: ul. Andersa - obręb 5-03-01 - linia łącząca północno-wschodni narożnik działki 56/1 z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 93 z obrębu 5-01-08, obręb 5-01-08 - wschodnia granica działki nr 93, wschodnia granica działki nr 43, wschodnia granica działki nr 44, wschodnia granica działki nr 2, obręb 5-01-07 - wschodnia granica działki nr 76, wschodnia granica działki nr 74, wschodnia granica działki nr 1/1, fragment  południowej granicy działki nr 53 z obrębu 5-01-06 w kierunku południowo-zachodniego narożnika działki nr 52, obręb 5-01-06 - zachodnia granica działki nr  52, aż do południowo-wschodniego narożnika działki nr 45/2. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 25 stycznia 2021 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Data ogłoszenia:
05-01-2021
Data wprowadzenia:  05-01-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-01-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-01-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-01-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2021
Liczba odwiedzin: 220
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe