Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej (Praga-Północ) - częściowe wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej (Praga-Północ) - częściowe wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 26 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2810/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2427/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. (podział planu na trzy części), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) zawiadamiam o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej, którego obszar wyznaczają:

 • od północnego zachodu: północna linia rozgraniczająca ulicy Kawęczyńskiej od przecięcia z przedłużeniem wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Wojnickiej do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr ew. 1/3 z obrębu 4-11-25, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 1/3 z obrębu 4-11-25 do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 100 z obrębu 4-11-23, linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 100 z obrębu 4-11-23 do przecięcia z granicą administracyjną Dzielnic Pragi Północ i Targówka;
 • od północnego wschodu: granica administracyjna dzielnic Pragi Północ i Targówka do granicy administracyjnej Dzielnic Pragi Północ i Pragi Południe;
 • od południowego wschodu: granica administracyjna Dzielnic Pragi Północ i Pragi Południe do linii wyznaczonej zachodnią ścianą hali zakładu sprężyn FSO;
 • od południowego zachodu: linia wyznaczona zachodnią ścianą hali zakładu sprężyn FSO do północnej linii rozgraniczającej ulicy Podlaskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Podlaskiej do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie zachodniej granicy działki nr ew. 15 z obrębu 4-14-06, zachodnia granica działki nr ew. 15 z obrębu 4-14-06, zachodnia i południowa granica działki nr ew. 11 z obrębu 4-14-06 do przecięcia ze wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Wojnickiej, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Wojnickiej i jej przedłużenie do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Kawęczyńskiej.

w zakresie następujących zapisów tekstowych, w ustaleniach ogólnych, wyróżnionych w tekście planu kolorem niebieskim na szarym tle, określonych w niżej wymienionych jednostkach redakcyjnych:

 • w kwestii przyjęcia definicji łącznika - § 2, ust. 1, pkt 19);
 • w kwestii przyjęcia nieprzekraczalnych linii zabudowy łączników - § 3, ust. 1, pkt 8);
 • w kwestii przeszklenia powierzchni elewacji - § 5, ust. 6, pkt 3);
 • w kwestii uzupełnienia zapisów planu o urządzenia bezpieczeństwa ruchu i żywopłoty o wysokości nieprzekraczającej 1,2 m - § 7, ust. 1, pkt 2);
 • w kwestii sytuowania szpalerów drzew - § 8, ust. 1, pkt 5) oraz ust. 4, pkt 1);
 • w kwestii wydzielenia nowej jednostki terenowej 4KDD- § 9, ust. 2 oraz § 18, ust. 1 pkt 3);
 • w kwestii odtworzenia kamiennych nawierzchni na wjazdach bramowych lub placach - § 9, ust. 7, 1) ust. 8;
 • w kwestii budynku ekspedycji na terenie 1KD-PM oraz urządzeń sieci trakcyjnej na terenie b1.1ZP i wprowadzenia torowiska z zielenią - § 13, ust. 6, pkt 2) i pkt 3);
 • w kwestii wskaźników parkingowych dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego i zakwaterowania turystycznego - § 14, ust. 2, pkt 6);
 • w kwestii lokalizowania infrastruktury technicznej - § 15, ust. 1 pkt 3) i pkt 6).

w zakresie następujących zapisów tekstowych, w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, wyróżnionych w tekście planu kolorem niebieskim na szarym tle, określonych w niżej wymienionych jednostkach redakcyjnych:

teren a2.1 MW/U - § 19, ust. 4

 • w kwestii minimalnej wysokości zabudowy - pkt 2), ppkt c),
 • w kwestii przeszklenia powierzchni elewacji od strony ulic lub placów - pkt 2), ppkt h);

teren a3.1 UHB - § 19, ust. 5

 • w kwestii zmiany maksymalnej powierzchni zabudowy - pkt 2), ppkt e),
 • w kwestii przeszklenia powierzchni elewacji od strony ulic lub placów - pkt 2), ppkt h), 
 • w kwestii szpaleru drzew – pkt 2), ppkt o),
 • w kwestii obsługi komunikacyjnej - pkt 5), ppkt a);

teren a3.2 MW/U - § 19, ust. 6

 • w kwestii zmiany maksymalnej wysokości zabudowy - pkt 2), ppkt d),
 • w kwestii przeszklenia powierzchni elewacji od strony ulic lub placów - pkt 2), ppkt h), 
 • w kwestii szpaleru drzew – pkt 2), ppkt m);

teren b1.1 ZP - § 20, ust. 1

 • w kwestii urządzeń sieci trakcyjnej pętli tramwajowej - pkt 2) ppkt. h);

teren b2.1 MW/U - § 20, ust. 3

 • w kwestii maksymalnej wysokości zabudowy - pkt 2), ppkt d),
 • w kwestii linii zabudowy łącznika - pkt 2), ppkt g), 
 • w kwestii przeszklenia powierzchni elewacji od strony ulic lub placów - pkt 2), ppkt h), 
 • w kwestii obsługi komunikacyjnej - pkt 5), ppkt a), 
 • w kwestii sytuowania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych - pkt 5), ppkt b);

teren 3KDD - § 25, ust. 3

 • w kwestii szpaleru drzew - pkt 2), ppkt c);

teren 4KDD - § 25, ust. 4

 • w kwestii przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu;

teren 1KD-PM - §27, ust.1

 • w kwestii uzupełnienia zapisów o urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pkt 2), ppkt h);

teren 1KK/KDZ - §28, ust. 1

 • w kwestii uzupełnienia zapisów o urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pkt 2), ppkt j);

teren 2KK/KDZ - §28, ust. 2

 • w kwestii uzupełnienia zapisów o urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pkt 2), ppkt h).

w zakresie części graficznych, przedstawionych na rysunku planu dla następujących terenów:

 • teren a2.1 MW/U - w kwestii: zmiany linii rozgraniczających terenu oraz likwidacji przejścia pieszego w poziomie parteru,
 • teren a3.1 UHB - w kwestii: zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy, szpaleru drzew, zmniejszenia granic podwórka, oraz zmiany obsługi komunikacyjnej;
 • teren a3.2MW/U - w kwestii: zmiany linii rozgraniczających terenu, zmiany linii zabudowy, szpaleru drzew, likwidacji przejścia pieszego w poziomie parteru;
 • teren b2.1 MW/U - w kwestii: zmiany linii rozgraniczających terenu, zmiany przebiegu linii zabudowy, ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy łącznika, likwidacji dominant wynikającej ze zmiany maksymalnej wysokości zabudowy oraz zmiany obsługi komunikacyjnej;
 • teren 2KDD - w kwestii: zmiany przebiegu linii rozgraniczających terenu;
 • teren 3KDD - w kwestii: szpaleru drzew, zmiany przebiegu linii rozgraniczających terenu;
 • teren 4KDD - w kwestii: wydzielenia terenu, wrysowania jego linii rozgraniczających.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 6 czerwca do 28 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 14 czerwca 2022r. (wtorek) o godz. 17.00 w formie online.
Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa 12 lipca 2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznejwe wtorki (14 i 21 czerwca) w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Praga tel. 22 44 32 334.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Data ogłoszenia:
30-05-2022
Data wprowadzenia:  27-05-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-05-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-06-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-06-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2022
Liczba odwiedzin: 218

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe