Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Las (Wawer) - wyłożenie

Treść
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) oraz w związku z uchwałą Nr LXXXIII/2771/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, którego granice wyznaczają:
od południa: obecna północna linia rozgraniczająca ulicy Bronowskiej oraz jej przedłużenie na odcinku od wschodniej granicy działki nr 9 z obrębu 3-13-26 do zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński; od zachodu: zachodnia podstawa wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej do granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej; od północy: granica Dzielnicy Wawer biegnąca wzdłuż Trasy Siekierkowskiej na odcinku od zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński do przedłużenia północno-wschodniej granicy działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02; od wschodu: linia wyznaczona północno-wschodnią granicą działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02 na odcinku od granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 77 z obrębu 3-13-10, południowo-wschodnia granica tej działki do linii znajdującej się w odległości 25m na wschód od wschodniej granicy obrębu 3-13-09, następnie linia biegnąca w odległości 25m na wschód od wschodnich granic obrębów 3-13-09, 3-13-16 i 3-13-22 do północnej granicy obrębu 3-13-23, fragment północnej granicy obrębu 3-13-23 do wschodniej granicy działki nr 8/1 z tego obrębu, linia wyznaczona wschodnią granicą tej działki do północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od dnia 28 kwietnia do dnia 28 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 12 maja 2014 r. w sali gimnastycznej budynku Wawerskiej Strefy Kultury (dawne gimnazjum) przy ul. Żegańskiej 1 w Dzielnicy Wawer,  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2014 r.Załączniki
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tekst projektu planu (pdf, 890 KB)
rysunek projektu planu - arkusz 1 - część północna (pdf, 6,7 MB) 
rysunek projektu planu - arkusz 2 - część południowa (pdf, 6,5 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko:
prognoza oddziaływania na środowisko (pdf, 4,7 MB)
 
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -
formularz uwagi


Data ogłoszenia
2014-04-14

Data wprowadzenia:  14-04-2014

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa