Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Las (Wawer) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Las (Wawer) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) oraz w związku z uchwałą Nr LXXXIII/2771/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, którego granice wyznaczają:

  • od południa: obecna północna linia rozgraniczająca ulicy Bronowskiej oraz jej przedłużenie na odcinku od wschodniej granicy działki nr 9 z obrębu 3-13-26 do zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński;
  • od zachodu: zachodnia podstawa wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej do granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej;
  • od północy: granica Dzielnicy Wawer biegnąca wzdłuż Trasy Siekierkowskiej na odcinku od zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński do przedłużenia północno-wschodniej granicy działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02;
  • od wschodu: linia wyznaczona północno-wschodnią granicą działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02 na odcinku od granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 77 z obrębu 3-13-10, południowo-wschodnia granica tej działki do linii znajdującej się w odległości 25m na wschód od wschodniej granicy obrębu 3-13-09, następnie linia biegnąca w odległości 25m na wschód od wschodnich granic obrębów 3-13-09, 3-13-16 i 3-13-22 do północnej granicy obrębu 3-13-23, fragment północnej granicy obrębu 3-13-23 do wschodniej granicy działki nr 8/1 z tego obrębu, linia wyznaczona wschodnią granicą tej działki do północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od dnia 28 kwietnia do dnia 28 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 12 maja 2014 r. w sali gimnastycznej budynku Wawerskiej Strefy Kultury (dawne gimnazjum) przy ul. Żegańskiej 1 w Dzielnicy Wawer,  o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2014 r.

Data ogłoszenia:
14-04-2014
Data wprowadzenia:  14-04-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-04-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 28-04-2014
Zatwierdzający Marek Łapiński 28-04-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-04-2014
Liczba odwiedzin: 9549
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe