Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego (Mokotów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego (Mokotów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2860/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1502/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.,

a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego, którego granice wyznaczają

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca Trasy Siekierkowskiej;
  • od wschodu: wschodnia granica dz. nr 25 z obrębu 1-05-02 i jej przedłużenie w kierunku północnym do Trasy Siekierkowskiej, północna granica dz. nr 18/1, dz. nr 18/4, dz. nr 18/5  oraz wschodnia granica dz. nr 19 i dz. nr 20/1 – z obrębu 1-05-03; wschodnia granica dz. nr 1/7, dz. nr 1/8, nr 1/6, wschodnia i południowa granica dz. nr 73, południowa granica dz. nr 1/2 - z obrębu 1-05-12;  wschodnia granica dz. nr 19, dz. nr 1,dz. nr 250, południowa granica dz. nr 51, dz. nr 259, dz. nr 2 – z obrębu 1-05-10, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Woziwody do działki ew. nr 113
    z obrębu 1-05-10, wschodnia granica dz. ew. nr 113 z obrębu 1-05-10”;
  • od południowego-zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Powsińskiej
    i ul. Czerniakowskiej na odcinku od ul. Woziwody do Trasy Siekierkowskiej.


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 9 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa) w budynku Szkoły  Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w poniedziałki 14, 21 i 28 maja i 4 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – 12.00
oraz w czwartki 10, 17, 24 maja i 7 czerwca 2018r. w godz. 9.00 – 12.00
w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej,  oraz dodatkowy dyżur w dniu 14 maja (poniedziałek) w godz. 17- 20 w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9.

Data ogłoszenia:
30-04-2018
Data wprowadzenia:  30-04-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-04-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2018
Zatwierdzający Marek Łapiński 11-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2018
Liczba odwiedzin: 4267
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe