Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa (Bemowo) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa (Bemowo) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa


 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały
Nr LI/1538/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa, zmienionej uchwałą Nr LVII/1628/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 13 czerwca 2013 r.,
a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa, którego obszar wyznacza:

 • od zachodu: granica m. st. Warszawy od płd. – zach. narożnika dz. ew. nr 13 z obr. 61308 do płn. – zach. narożnika dz. ew. nr 8/5 z obr. 61301;
 • od północy: granica m. st. Warszawy od płn. – zach. narożnika dz. ew. nr 8/5 z obr. 61301 do płn. – zach. narożnika dz. ew. nr 3/3 z obr. 61315, dalej, płn. granica tej działki, płn. granica dz. ew. nr 2/5 z obr. 61315, przedłużenie tej granicy do płn. – zach. narożnika dz. ew. nr 9/1 z obr. 61315, płn. granica tej działki oraz działek ew. nr 12/13, 12/11, 17/6, 17/7, 43/3, 47/1, 48/1, 49/1, 50/3, 50/1, z obr. 61315, płd. granica dz. ew. nr 51/1 do płd. – wsch. jej narożnika, przedłużenie tej granicy do płn. – zach. narożnika dz. ew. nr 1/2 z obr. 61112 i dalej, linia łącząca ten narożnik z płd. – zach. narożnikiem dz. ew. nr 2/22 z obr. 61112;
 • od wschodu: zach. granica dz. ew. nr 3/44 z obr. 61112, wsch. granica dz. ew. nr 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, z obr. 61112, płd.- zach. granica dz. ew. nr 56/11
  z obr. 61112, dalej, linia łącząca płd. –zach. narożnik tej działki z płn. – zach. narożnikiem dz. ew. nr 24/3 z obr. 61205, płn. – zach. granica tej działki, płn., płn. –zach. i zach. granica dz. ew. nr 1/4 z obr. 61205 i dalej, wsch. granica dz. ew. nr 27/13 z obr. 61205 do płn. – zach. narożnika dz. ew. nr 27/4 z obr. 61205, płn.
  i wsch. granica tej działki, wsch. granica dz. ew. nr 27/5 z obr. 61205, zach. granica dz. ew. nr 29/24 z obr. 61205, wsch. granica dz. ew. 27/2, 27/1 z obr. 61205, zach. granica dz. ew. nr 29/27, 29/29, 29/30, 29/39, 29/41, 29/45, z obr. 61205, wsch. granica dz. ew. nr 27/12 z obr. 61205, wsch. granica dz. ew. nr 8/2, wsch. i płd. granica dz. ew. nr 8/9 z obr. 61210, płd. granica dz. ew. nr 8/7 z obr. 61210, płn.- zach. granica dz. ew. nr 15/5 i 28/6 z obr. 61305, zach. granica dz. ew. nr 47/10, 20/2, 20/3, z obr. 61311 oraz linia łącząca te granice, do płn. granicy dz. ew. nr 30 z obr. 61311;
 • od południa: płd. granica dz. ew. nr 20/1 z obr. 61311, płn. i zach. granica dz. ew. nr 27/1 z obr. 61311, płn. granica dz. ew. nr 48/7, 48/6, 48/1, 48/5, 48/4, 48/3 z obr. 61311, płn. granica dz. ew. nr 13/1, 13/3, 12, 11/1, z obr. 61309, płn. granica dz. ew. nr 62/1, 62/9, 62/20, 62/19, 62/18, 62/17, 62/16, 62/15, 62/14, 62/13, z obr. 61308 do wsch. granicy dz. ew. nr 62/7, po tej granicy aż do płn. – wsch. narożnika tej działki
  i dalej, po jej płn. granicy, płn. granica dz. ew. nr 62/6, 62/5, 62/4, 62/3, 62/12, 65, 64 oraz płd. granica dz. ew. nr 13 z obr. 61308 do granicy miasta.
  z wyłączeniem obszaru, położonego w obrębie 6-13-10,

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji Rady, parter, o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego we wtorki 22, 29 maja i 5, 12, 19 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – 12.00
oraz w czwartki 24 maja i 7, 14 czerwca 2018r. w godz. 13.00 – 16.00
w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej. 

Data ogłoszenia:
11-05-2018
Data wprowadzenia:  11-05-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2018
Liczba odwiedzin: 12269
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe