Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego rej. Kamionka (Praga Południe) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego rej. Kamionka (Praga Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą nr XXX/952/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka,

 

a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka obejmującego obszar, który wyznacza:

- od północy: północna granica działek ew. nr 2/3, 4/2, 5, 10, 9 z obrębu 3-02-02 oraz zachodnia i północna granica działki ew. nr 7 z obrębu 3-02-02 do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Chodakowskiej;

- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Mińskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisławowskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Terespolskiej;

- od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisława Augusta i jej przedłużenie do północnej linii brzegowej Jez. Kamionkowskiego, północna linia brzegowa Jez. Kamionkowskiego;

- od zachodu: przedłużenie linii, którą wyznacza wschodnia linia zabudowy ul. Lubelskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. B. Joselewicza i ul. Żupniczej, linia wyznaczona przez zachodnią ścianę budynku przemysłowego zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej, biegnąca do południowej granicy terenów PKP;

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl .

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 10 czerwca 2011 r
 
 
Wprowadził Marek Łapiński 11-04-2011
Aktualizujący Marek Łapiński 19-04-2011
Zatwierdzający Marek Łapiński 19-04-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 10067
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe