Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ursynów

Katalog wyżej: Ogłoszenia różne

Lista artykułów:


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, zawiadamia się, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 140/SPEC/2020 uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 137/URN/WIL/IN/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: AM-IN.6740.9.2019.AWA (46.AWA/AM-IN) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  „budowie drogi gminnej ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczpospolitej w dzielnicy Ursynów i Wilanów m.st. Warszawy” i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, oraz informuję o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych.  Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jeden Klient do jednej sprawy.           

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Pouczenie Ww. decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych może być zaskarżona za moim pośrednictwem  (Plac  Bankowy 3/5, Warszawa) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury /podpisano elektronicznie/

Załączniki:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
01-02-2021
Data wprowadzenia:  01-02-2021


Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 2021-02-01
Aktualizujący Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 2021-02-01
Zatwierdzający Nogowska-Bielejewska Grażyna (Dzielnica Ursynów) 2021-02-01
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-02-01
Wersja standardowa