Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ursynów > Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

  Drukuj
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, i art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.),

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

zawiadamia, że zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający zakończenie postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/SPEC/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: WI-II.7820.1.17.2018.AC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km”, a strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 kpa, strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, we wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 9:00 do 15:30 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu (022) 522 52 00.

Jednocześnie informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1718) – jest obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Data publikacji obwieszczenia: 25 stycznia 2021 r.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

MINISTER ROZWOJU,  PRACY I TECHNOLOGII z up.

                                      Łukasz Ofiara

                                                                                         /podpisano elektronicznie/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, kancelaria@mr.gov.pl: +48 411 500 123.

2.      Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: iod@mr.gov.pl.

3.      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu prowadzenia postępowań administracyjnych realizowanych na podst. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej „KPA”, oraz w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.).

4.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5.      W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a)    strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów KPA;

b)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c)     inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

6.      Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

7.      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553, z późn. zm.).

8.      Przysługuje Panu/Pani:

a)    prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;

b)    prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są niekompletne;

c)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem art. 2a § 3 KPA - wystąpienie z żądaniem nie wpływa na tok i wynik postępowania.

9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10  Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Data ogłoszenia:
22-01-2021
Data wprowadzenia:  22-01-2021
 
 
Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 22-01-2021
Aktualizujący Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 22-01-2021
Zatwierdzający Nogowska-Bielejewska Grażyna (Dzielnica Ursynów) 22-01-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-01-2021
Liczba odwiedzin: 218
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe