Kanał Wyżej
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa (cz. dz. 37/1 z obrębu 1-09-71)

Treść
Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia
że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 20 maja 2011r. w Urzędzie m.st. Warszawy przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, opisanej jako „grunty włościańskie wsi Dąbrówka – cz.”, stanowiącej fragment drogi Bez Nazwy, stanowiącej część dz.ew. 37/1 z obrębu 1-09-71, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa, zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 24/CP/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.Załączniki
-

Data ogłoszenia
2012-03-26

Data wprowadzenia:  26-03-2012

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

Wersja standardowa