Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ursynów

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie powstępowania). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, oraz na budowa przyłączy gazowych (dz. ew. 50 z obrębu 1-11-17)

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia,

że zgodnie z wnioskami złożonymi w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w dniu 30.10.2013 r. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Warszawie przy drodze dojazdowej do ul. Relaksowej, dz. ew. 50 z obrębu 1-11-17, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, oraz na budowie przyłączy gazowych w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
03-02-2014
Data wprowadzenia:  03-02-2014


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-03
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-03
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-03
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-03
Wersja standardowa