Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Śródmieście > Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego lu 1 przy ul. Czerniakowskiej 207/ul. C. Śniegockiej 2

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego lu 1 przy ul. Czerniakowskiej 207/ul. C. Śniegockiej 2

  Drukuj
 

ZARZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu użytkowego lu 1 usytuowanego w budynku położonym

w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście
przy ul. Czerniakowskiej 207/ ul. C. Śniegockiej 2  
wraz z udziałem w prawie własności gruntuPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego lu 1 o powierzchni 23,27 m², usytuowanego w budynku położonym przy ul. Czerniakowskiej 207/ ul. C. Śniegockiej 2, stanowiącego własność m.st. Warszawy. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w wysokości 2327/141361 oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 16/1 o powierzchni 274 m² w obrębie 5-06-06, uregulowanego w księdze wieczystej KW nr WA4M/00154625/6. Omawiany lokal usytuowany jest w piwnicy (I kondygnacja podziemna), składa się z jednego pomieszczenia; lokal o niskim stanie technicznym
i standardzie wykończenia, do generalnego remontu.

 

Cena wywoławcza:                                                                         190.000 zł

w tym:

- cena lokalu                                                                                   167.276 zł

- cena udziału w gruncie                                                                    22.724 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu)                                                       38.000 zł

Minimalne postąpienie                                                                         1.900 zł

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

 

Regulamin przetargu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomości oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, tel. (22) 443 94 28 lub (22) 443 94 27, e-mail: srodmiescie.wob@um.warszawa.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu przetargu).

 

Wadium winno być wpłacone na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Bank Handlowy S.A. w Warszawie Nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135 do dnia 14 grudnia 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz lokal, którego wadium dotyczy.

 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg ustny nieograniczony – ul. Czerniakowska 207/ ul. C. Śniegockiej 2 lu 1”, do dnia 14 grudnia 2020 r., w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 (poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 – 16.00).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, I piętro – sala konferencyjna.

 

Osoba ustalona jako nabywca lokalu zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nieuiszczenie ww. kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu, jego sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganych należności na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Nabywca lokalu ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz opłaty za sporządzenie 3 egzemplarzy wypisów dla sprzedającego).

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zainteresowany udziałem w przetargu zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, tel. (22) 443 94 28 lub (22) 443 94 27, e-mail: srodmiescie.wob@um.warszawa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

 

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 443 94 27 lub (22) 443 94 28, e-mail: srodmiescie.wob@um.warszawa.pl.

           

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału
w przetargu.

Załączniki:

Regulamin przetargu

Data ogłoszenia:
18-09-2020
Data wprowadzenia:  18-09-2020
 
 
Wprowadził Getka Monika (Dzielnica Śródmieście) 18-09-2020
Aktualizujący Getka Monika (Dzielnica Śródmieście) 18-09-2020
Zatwierdzający Kozłowski Marcin (Dzielnica Śródmieście) 21-09-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 120
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe