Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Śródmieście > Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Wiejskiej 13

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Wiejskiej 13

  Drukuj
 

ZARZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym

w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Wiejskiej 13 wraz z udziałem w prawie własności gruntu


Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 lipca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Wiejskiej 13 jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej (uchwała nr XV/347/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.). Zgodnie z ustaleniami planu, przedmiotowa nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 8.MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz inne usługi.  

Budynek, w którym znajduje się lokal figuruje w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni 92,71 m², usytuowanego w budynku położonym przy ul. Wiejskiej 13, stanowiącego własność m.st. Warszawy wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w wysokości 9271/252147 oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 15 o powierzchni 1.097 m² w obrębie 5-06-05, uregulowanego w księdze wieczystej KW nr WA4M/00061385/2. Omawiany lokal usytuowany jest na II piętrze (III kondygnacji), składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz trzech przedpokoi; do lokalu przylega balkon; lokal do generalnego remontu.

 

Cena wywoławcza:                                                                           1.000.000 zł

w tym:

- cena lokalu                                                                                      809.300 zł

- cena udziału w gruncie                                                                      190.700 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu)                                                          100.000 zł

Minimalne postąpienie                                                                           10.000 zł

 

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

 

Regulamin drugiego przetargu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomości oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, tel. (22) 443 94 35 lub (22) 443 94 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami (zgłoszenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu drugiego przetargu).

 

Wadium winno być wpłacone na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Bank Handlowy S.A. w Warszawie Nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135 do dnia 5 października 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz lokal, którego wadium dotyczy.

 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Wiejska 13 m. 14”, do dnia 5 października 2020 r., w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 (w godzinach poniedziałek-piątek 8.00-16.00).

 

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, I piętro – sala konferencyjna.

 

Osoba ustalona jako nabywca lokalu zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nieuiszczenie ww. kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu, jego sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganych należności na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Nabywca lokalu ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz opłaty za sporządzenie 3 egzemplarzy wypisów aktu notarialnego dla sprzedającego).

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zainteresowany udziałem w przetargu zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 443 94 35 lub (22) 443 94 34, e-mail: srodmiescie.wob@um.warszawa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

 

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 443 94 35 lub (22) 443 94 34, e-mail: srodmiescie.wob@um.warszawa.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału
w przetargu.

Załączniki:
Regulamin przetargu
Data ogłoszenia:
30-07-2020
Data wprowadzenia:  30-07-2020
 
 
Wprowadził Getka Monika (Dzielnica Śródmieście) 30-07-2020
Aktualizujący Getka Monika (Dzielnica Śródmieście) 30-07-2020
Zatwierdzający Kozłowski Marcin (Dzielnica Śródmieście) 30-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 90
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe