Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ochota > Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3

Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3

  Drukuj
 

Prezydent MIASTA STOŁECZNEGO Warszawy

 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 152m2, będącej własnością m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/3 w obrębie 2-01-05, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00432376/7.

       Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2014 r.   o godz. 14.00

w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota

Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a

I piętro - sala konferencyjna

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, pok. nr 409 od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500, tel. (22) 57-83-604 lub (22) 57-83-675 a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl,serwisie „nieruchomości miejskie”.

Załączniki:

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 6468/2014

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

                                                             ogłasza

 

                                       PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie

w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3

 

1.     Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 152m2, będąca własnością m.st. Warszawy, położona w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 76/3 w obrębie 2-01-05, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1M/00432376/7.

2.    Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 2-kondygnacyjnym (na parterze znajdują się trzy pomieszczenia garażowe o łącznej powierzchni 45,18m², a na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne o powierzchni 48,29m²) wolnostojącym, wzniesionym w 1926 r. w technologii tradycyjnej i znajdującym się w złym stanie technicznym. Budynek wymaga generalnego remontu.

3.     Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.

4.     Nieruchomość powyższa stanowi integralną część zabytkowego zespołu „Kolonii Staszica” - układ urbanistyczny i zespół budowlany wzniesiony przez Spółdzielnię Budowlano- Mieszkaniową „Kolonia Staszica”.

5.     Nieruchomość nie została indywidualnie wymieniona w rejestrze zabytków nieruchomych, jednakże zgodnie z ustaleniami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie zmian brył i elewacji budynku wymaga pozwolenia konserwatora zabytków.

6.     Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania nieruchomości w jak najlepszym stanie i korzystania z niej w sposób zapewniający trwałe zachowanie jej walorów kulturowych oraz do złożenia oświadczenia, że w razie niedotrzymania tego obowiązku, w szczególności zniszczenia nieruchomości, zapłaci karę umowną w wysokości 25% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu. W celu zabezpieczenia roszczeń m.st. Warszawy, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, nabywca będzie zobowiązany poddać się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty wynoszącej 50% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu.

   

Cena wywoławcza nieruchomości:                      912.000zł*

 

Wadium (wniesione w pieniądzu):

                            45.600zł

Minimalne postąpienie:

                             9.120zł

*    Sprzedaż zwolniona jest od podatku od towaru i usług (VAT) stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), upłynął w dniu 24.03.2014 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do informatora przetargowego).

Wadium winno być wpłacone w złotych polskich na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: nr 17 10301508 0000 0005 5002 4101, do dnia 21.10.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia 22.10.2014 r. do godz. 15.00, bezpośrednio w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, pokój nr 409.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest do wglądu w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, pokój nr 409. Informator można nabyć w ww. Dzielnicy (od poniedziałku do piątku w godz. w godz. 900-1500), po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a kwoty w wysokości 50,- zł. (kasa czynna w poniedziałek w godz. 800-1800, od wtorku do piątku w godz. 800-1600)

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o 14.00

w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

przy ul. Grójeckiej 17a, sala konferencyjna, piętro I

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapłacić (na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:  nr 17 10301508 0000 0005 5002 4004) kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Gminną Gospodarką Komunalną Ochota, Dział Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grójeckiej 184 w godzinach pracy jednostki w okresie od daty ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie nieruchomości do oględzin są Pan Wiesław Klusek lub Pani Barbara Woźniak, tel. (22) 846-12-24 wew. 130 lub 507-088-664.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a pokój nr 409 od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500, tel. (22) 57-83-604 lub 57-83-675 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie „ nieruchomości miejskie”.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Data ogłoszenia:
26-08-2014
Data wprowadzenia:  12-09-2014
 
 
Wprowadził Marczak Marta (Dzielnica Ochota) 12-09-2014
Aktualizujący Marczak Marta (Dzielnica Ochota) 18-09-2014
Zatwierdzający Marczak Marta (Dzielnica Ochota) 19-09-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-09-2014
Liczba odwiedzin: 1255

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe