Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Bielany

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Bielany. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa stacji transformatorowej z przyłączem energetycznym dla pompowni Rytmy (dz. ew. 3/2 z obrębu 7-09-02)

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 19 czerwca 2013r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany, stanowiącej grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej dz. ew. 3/2 z obrębu 7-09-02, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji, polegającej na budowie stacji transformatorowej z przyłączem energetycznym dla pompowni „Rytmy”, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węzła Północnego – część I”, stanowiącym treść uchwały Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 431/II/01 z dnia 19 stycznia 2001 r.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie, pok. 16 na parterze) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
02-08-2013
Data wprowadzenia:  02-08-2013


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-08-02
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-08-02
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-08-02
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-08-02
Wersja standardowa