Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i terminie załatwienia sprawy, ul. Jeziorowa dz. ew. nr 8/13 z obrębu 3-13-35 BM-WWO-DO.6833.417.2018.AWI

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i terminie załatwienia sprawy, ul. Jeziorowa dz. ew. nr 8/13 z obrębu 3-13-35 BM-WWO-DO.6833.417.2018.AWI

  Drukuj
 

Warszawa, 22.04.2022 r.

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.417.2018.AWI

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

I TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W sprawie: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 8/13 o powierzchni 125 m2 z obrębu 3-13-35.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, iż w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Wawer przy ul. Jeziorowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 8/13 o powierzchni 125 m2 z obrębu 3-13-35, powstałą z podziału działki nr 8/1 objętą decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 409/2018 z dnia 18.05.2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, antresola), w godzinach pracy Urzędu, a także wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz ewentualnie zgłoszonych żądań.

Przed przybyciem prosimy o umówienie wizyty telefonicznie pod numerem 22-443-20-01.

Ponadto na podstawie art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego, informuję że ze względu na obowiązek umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym ze operatem szacunkowym, umożliwienie Stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów a także ze względu na przeprowadzenie analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz przygotowywanie projektu decyzji, rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2022 roku.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji w przedmiotowej sprawie na adres: Urząd m.st. Warszawy, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z powołaniem się na nasz znak sprawy. Korespondencję kierowaną do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa można również składać osobiście w siedzibie Biura przy ul. Chałubińskiego 8.

Sprawę prowadzi: Anna Trela, atrela@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-20-43, adres do korespondencji: al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-05-2022
Data wprowadzenia:  11-05-2022
 
 
Wprowadził Rodak Michał (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-05-2022
Aktualizujący Rodak Michał (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-05-2022
Zatwierdzający Rodak Michał (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2022
Liczba odwiedzin: 42

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe