Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Wawer, ul. Frenkla. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 83/6 z obrębu 3-12-86. BM-WWO-DO.6853.22.2020.AKL.

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie, w Dzielnicy Wawer, opisanej jako dz.hip. 69c z księgi hipotecznej pod nazwą „Osada Morducha”, oznaczonej jako dz.ew. 83/6 z obrębu 3-12-86 przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kanału sanitarnego DN 200mm o długości 17,5m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 2m wraz z ustanowieniem strefy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Sprawę prowadzi: Anna Klekotka-Budny, aklekotka@um.warszawa.pl, telefon 224432124, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
22-05-2020
Data wprowadzenia:  22-05-2020


Wprowadził Klekotka-Budny Anna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 2020-05-22
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 2020-05-22
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 2020-05-22
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-05-22
Wersja standardowa