Kanał Wyżej
Wawer, ul. Frenkla. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 83/5 z obrębu 3-12-86. BM-WWO-DO.6853.23.2020.AKL.

Treść
OGŁOSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie, w Dzielnicy Wawer, opisanej jako grunt niehipotekowany, oznaczonej jako dz.ew. 83/5 z obrębu 3-12-86 przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kanału sanitarnego DN 200mm o długości 19m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 6m wraz z ustanowieniem strefy bezpieczeństwa.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.
Sprawę prowadzi: Anna Klekotka-Budny, aklekotka@um.warszawa.pl, telefon 224432124, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.Data ogłoszenia
2020-05-22

Data wprowadzenia:  22-05-2020

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa]
Decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Ursus, oznaczonego jako dz. ew. nr 51/3 z obrębu 2-11-16
Ochota. Wykaz o przeznaczeniudo oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Daleka 5
XYZ
Włochy. Zawiadomienie o czynności wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości Kolonia nr 24 wsi Opacz Wielka Zd. 2065 cz.
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Wał Miedzeszyński.
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Ustrzyckiej

Wersja standardowa