Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Wawer. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. dz. 56/34 z obr. 3-13-37, ul. Wiązana - BM-WWO-DO.6833.100.2020.RRO

Wawer. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. dz. 56/34 z obr. 3-13-37, ul. Wiązana - BM-WWO-DO.6833.100.2020.RRO

  Drukuj
 

Warszawa 29.06.2020 r.

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.100.2020.RRO                                     

  

Z A W I A D O M I E N I E 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ORAZ
O TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Wawer, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 56/36 (cz. d. dz. nr 56/25) z obrębu 3-13-37, o powierzchni 4m2, objętą decyzją Prezydenta m. st. Warszawy Nr 627/2018 z dnia 17.07.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Wiązanej, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie wskazanym
w art. 12 ust. 4g powołanej wyżej ustawy z uwagi na konieczność zgromadzenia i przeanalizowania całości materiału dowodowego, zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie
i wydanie decyzji przewidywane jest w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Zawiadomienie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie internetowej http://eto.um.warszawa.pl, a także podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Informuję, iż zgodnie z art. 49a K.p.a. (Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.).

Z uwagi na powyższe informuję, iż kolejne zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach w przedmiotowej sprawie będą wywieszane na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, a także umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji w przedmiotowej sprawie na adres: Urząd m. st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, z powołaniem się na nasz znak sprawy. Korespondencję kierowaną do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa można również składać osobiście w siedzibie Biura przy ul. Chałubińskiego 8.       

 

Pouczenie:

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 32 K.p.a.). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 1 i § 2 K.p.a.). W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony (art. 33 § 4 K.p.a.).

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 K.p.a.).  W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 K.p.a.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 K.p.a.). W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 K.p.a.).

Stronie przysługuje prawo złożenia odpowiedzi na niniejsze pismo wszczynające postępowanie oraz złożenie wyjaśnień na piśmie (art. 40 § 5 K.p.a.).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-07-2020
Data wprowadzenia:  01-07-2020
 
 
Wprowadził Wiącek Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 01-07-2020
Aktualizujący Wiącek Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 01-07-2020
Zatwierdzający Wiącek Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 01-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2020
Liczba odwiedzin: 48
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe