Kanał Wyżej
Wawer. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposou korzystania z dz.ew. 85 z obrębu 3-11-34 - ul. Niemodlińska. BM-WWO-DO.6853.6.2019.KSI

Treść
OGŁOSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer, stanowiącej część drogi – ul. Niemodlińskiej, opisanej jako grunty niehipotekowane, oznaczonej jako dz.ew. 85 z obrębu 3-11-34 przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110kV wraz z siecią światłowodową wraz z ustanowieniem strefy bezpieczeństwa o szerokości 2,0m, w której tej nie dopuszcza się lokalizacji fundamentów obiektów budowlanych.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.Data ogłoszenia
2020-02-14

Data wprowadzenia:  14-02-2020

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa]
Decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Ursus, oznaczonego jako dz. ew. nr 51/3 z obrębu 2-11-16
Ochota. Wykaz o przeznaczeniudo oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Daleka 5
XYZ
Włochy. Zawiadomienie o czynności wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości Kolonia nr 24 wsi Opacz Wielka Zd. 2065 cz.
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Wał Miedzeszyński.
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Ustrzyckiej

Wersja standardowa