Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Ogłoszenie o naborze wniosków do Funduszu Edukacji Kulturalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków do Funduszu Edukacji Kulturalnej

  Drukuj
 

Fundusz Edukacji Kulturalnej 2021

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków na działania z zakresu edukacji kulturalnej w dzielnicowych instytucjach kultury. 
Działania powinny realizować założenia celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz celu 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał zawarte w Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, przyjętej przez Radę m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2018 r.
Procedurę przyznawania dotacji celowych na działania z zakresu edukacji kulturalnej określa zarządzenie nr 162/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 8 lutego 2021 r.

I. Priorytety konkursu:
1. Działania rozwijające kompetencje świadomego, twórczego uczestnictwa w kulturze oraz postawy tolerancji  i akceptacji, np. zajęcia wspierające kreatywność uczestników przy wykorzystaniu oryginalnych metod pracy edukacyjnej, zajęcia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia, zajęcia podnoszące umiejętność rozumienia poglądów odmiennych od własnych i wyrażania własnego stanowiska, rozwijające postawy szacunku, tolerancji  i  zrozumienia wartości różnorodności  i odmienności.
2. Projekty angażujące lokalne środowiska, realizowane we współpracy z aktywistami, twórcami, hobbistami, rzemieślnikami i in., którzy będą inicjatorami lub wykonawcami działania. Projekty mogą obejmować różnorodne tematy i formy (warsztaty, spotkania, prezentacje, projekty interdyscyplinarne, badawcze).
3. Projekty skierowane do grup o specjalnych potrzebach lub z utrudnionym dostępem do kultury, mieszkających w pobliżu instytucji (np. osoby starsze, opiekunowie dzieci, dzieci i młodzież z trudnościami w relacjach społecznych, mniejszości etniczne i inne), zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczestników i specyfiką lokalną obszaru, na którym działa instytucja.

II. Tryb zgłaszania wniosków
1. O przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury oraz biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Projekt może być realizowany samodzielnie przez dom kultury, bibliotekę lub we współpracy z innym domem kultury czy biblioteką , szkołą, przedszkolem, wspólnotą sąsiedzką, spółdzielnią mieszkaniową, miejscem aktywności lokalnej, organizacją pozarządową, grupą nieformalną, artystą, aktywistą i innymi.
3. Projekt powinien opierać się na spójnej koncepcji merytorycznej, popartej rozpoznaniem podejmowanych tematów i potrzeb grup, do których jest adresowany. Ocena wartości merytorycznej projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria  zawarte w Procedurze przyznawania dotacji celowych na działania z zakresu edukacji kulturalnej (rozdz. III, pkt 5).
4. Każda Instytucja może zgłosić maksymalnie 2 projekty. 
5. Ramowy czas realizacji projektów – od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 15.000 zł
7. Termin zgłoszenia projektów upływa 9 kwietnia 2021 r.
8. Wnioski powinny być składane na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury przyznawania dotacji celowych na działania z zakresu edukacji kulturalnej.
9. Projekty mogą być nadsyłane drogą elektroniczną na adres: rgozdzik@um.warszawa.pl, w postaci pliku PDF z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub dostarczone osobiście do siedziby Biura Kultury, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 23, Sekretariat Biura.
10. Produkcja wydarzeń w ramach zgłaszanych projektów powinna być zrównoważona ekologicznie, a tam, gdzie jest to możliwe opierać się na korzystaniu z lokalnych zasobów, ograniczaniu energochłonnych projektów promocyjnych i współpracy z ekologicznymi dostawcami i kontrahentami.

III. Załączniki:
1. Zarządzenie nr 162/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznawania dotacji celowych na działania z zakresu edukacji kulturalnej
2. Załącznik do Zarządzenia nr 162/2021 - Procedura przyznawania dotacji celowych
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Formularz sprawozdawczy

Data ogłoszenia:
03-03-2021
Data wprowadzenia:  03-03-2021
 
 
Wprowadził Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 03-03-2021
Aktualizujący Sieczka Agata (KU) (Biuro Kultury (KU)) 03-03-2021
Zatwierdzający Siatkowska Monika (KU) (Biuro Kultury (KU)) 03-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2021
Liczba odwiedzin: 1911

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe