Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Kultura > Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2020

Dotacje dla uczelni publicznych na rok 2020

  Drukuj
 

Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje celowe z budżetu m.st. Warszawy dla uczelni publicznych, do których stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zgodnie z art. 372 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury. 

 

1. W celu otrzymania dotacji uczelnia składa wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy wraz z kosztorysem, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Wnioski o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na rok 2020 przyjmowane są w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2 (pokój 2320) do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 15.00. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3. Każda z uczelni może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dotacje. Kosztorys projektu powinien uwzględniać wkład własny uczelni, stanowiący minimum 20% kosztów realizacji całego projektu. Koszt całkowity zgłoszonego projektu nie może być mniejszy niż 50 000 zł. Koszty zadania realizowane z dotacji m.st. Warszawy nie mogą dotyczyć wydatków na  pokrycie inwestycji.

4. Wnioski o przyznanie dotacji oceniane są na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1660/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych uczelniom publicznym.

5. Zasady i kryteria oceny wniosków podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. O przyznaniu dotacji na podstawie oceny wniosków, o której mowa w pkt 4. rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.

7. Prezydent m.st. Warszawy może przyznać dotację w wysokości niższej niż kwota, o którą występował wnioskodawca lub nie przyznać jej w ogóle.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Zasady i kryteria oceny wniosków dotacyjnych
załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dotację
załącznik nr 3 – Wzór kosztorysu realizacji zadania

Data ogłoszenia:
14-11-2019
Data wprowadzenia:  14-11-2019
 
 
Wprowadził Sadza Agnieszka (KU) (Biuro Kultury (KU)) 14-11-2019
Aktualizujący Sadza Agnieszka (KU) (Biuro Kultury (KU)) 14-11-2019
Zatwierdzający Małgorzata Naimska 14-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-11-2019
Liczba odwiedzin: 706
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe