Kanał Wyżej
Ochota.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grójeckiej

Treść
Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219) zamieszcza wniosek na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących uwagi do wniosku          o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z dnia 31.01.2020 r. polegającej na:
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym na terenie działek nr ewid. 1/2, 2/5, 2/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14 oraz częściach działek nr ewid. 1/1, 2/1, 3/1, z obrębu 2-03-09 położonych przy  ul. Grójeckiej w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Inwestycję mieszkaniowa na terenie dz. nr ew. 2/5, 2/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14 z obrębu 2-03-09 stanowić będzie :
a) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym na działkach nr ewid. 2/5, 3/9, 3/11, 61/10 z obrębu 2-03-09,
b) budowa drogi wewnętrznej, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi (działki nr ewid 2/6, 3/10, 3/8, 61/9, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, z obrębu 2-03-09)
c) oraz  planowana budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie inwestycji mieszkaniowej.
Inwestycję towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 1/2 oraz częściach działek nr ewid. 1/1, 2/1, 3/1 z obrębu 2-03-09 stanowić będą:
a) budowa zjazdu z ul. Grójeckiej na potrzeby obsługi inwestycji (część działki nr ew. 3/1);
b) przebudowa chodnika, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zagospodarowanie zielenią na terenie działki nr ewid. 1/2 oraz częściach działek o nr ewid. 1/1, 2/1, 3/1 z obrębu 2-03-09;
c) oraz planowana budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie inwestycji towarzyszącej. 
znak sprawy: AM-ZP-W.0006.1.2021.ZWY,
można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku.
Data publikacji: 02.02.2021 r.


Załączniki
Wniosek 31.12.2020 r.
zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji
zał. 2a - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
zał. 2b - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
zał. 2 - rys. 6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
zał. 2 - rys. 6.2 RZUT KONDYGNACJI -1
zał. 2 - rys, 6.3 RZUT KONDYGNACJI 01
zał. 2 - rys. 6.4 RZUT KONDYGNACJI 02
zał. 2 - rys. 6.5 RZUT KONDYGNACJI 03
zał. 2 - rys. 6.6 RZUT KONDYGNACJI 04
zał. 2 - rys. 6.7 RZUT KONDYGNACJI 05
zał. 2 - rys. 6.8 RZUT KONDYGNACJI 06
zał. 2 - rys. 6.9 RZUT KONDYGNACJI 07
zał. 2 - rys. 6.10 RZUT KONDYGNACJI 08
zał. 2 - rys. 6.11 RZUT KONDYGNACJI 09
zał. 2 - rys. 6,12 RZUT KONDYGNACJ 10
zał. 2 - rys. 6.13 RZUT KONDYGNACJ 11
zał. 2-rys. 6.14 RZUT DACHU
zał. 2 - rys. 6.15 PRZEKRÓJ A-A
zał. 2-rys. 6.16 PRZEKRÓJ 1-1
zał. 2 - rys. 6.17 ELEWACJE ZACHODNIA-WSCHODNIA
zał. 2 - rys. 6.18 ELEWACJE PÓŁNOCNA-ZACHODNIA
zał. 2 - rys. 6.19 GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE
zał. 3 - Dokumenty formalne - 0
zał. 3 - Dokumenty formalne -1. Oświadczenie inwestora że nie zachodzi kolizja inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej z inwestycjami o których mowa w art. 4 pkt 1-12
zał. 3 - Dokumenty formalne - 2. Oświadczenie inwestora ze inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
zał. 3 - Dokumenty formalne - 3. Oświadczenie inwestora o oddziaływaniu inwestycji
zał. 3 - Dokumenty formalne - 4. Zaświadczenie z Biura Edukacji o dostępności usług oświatowych.
zał. 3 - Dokumenty formalne - 5. KRS
zał. 3 – Dokumenty formalne - 6. Decyzja o nadaniu uprawnień
zał. 3 - Dokumenty formalne - 7. Zaświadczenie wpisu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów
zał. 3 - Dokumenty formalne - 8. MPWIK - warunki kanalizacyjne
zał. 3 - Dokumenty formalne - 9. MPWIK - warunki wodociągowe
zał. 3 - Dokumenty formalne -10. VEOLIA warunki
zał. 3 - Dokumenty formalne -11. INNOGY warunki
zał. 3 - Dokumenty formalne -12. INNOGY warunki usunięcia kolizji
 
Wezwanie do usunięcia braków
 
Uzupełnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz towarzyszącej z 28.01.2021 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz towarzyszącej
Zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji - 0
Zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji -1. Analiza odległości
Zał. 1 - Podstawowe dane inwestycji - 2. Oryginał mapy zasadniczej
Zał. 2 - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Zał. 2 - rys. 6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zał. 2 - rys, 6,2 RZUT KONDYGNACJI -1
Zał. 2 - rys. 6.3 RZUT KONDYGNACJI 01
Zał. 2 - rys. 6.4 RZUT KONDYGNACJI 02
Zał. 2 - rys. 6.5 RZUT KONDYGNACJI 03
Zał. 2 - rys. 6.6 RZUT KONDYGNACJI 04
Zał. 2 - rys. 6.7 RZUT KONDYGNACJI 05
Zał. 2 - rys. 6.8 RZUT KONDYGNACJI 06
Zał. 2 - rys. 6.9 RZUT KONDYGNACJI 07
Zał. 2 - rys. 6,10 RZUT KONDYGNACJI 08
Zał. 2 - rys. 6,11 RZUT KONDYGNACJI 09
Zał. 2 - rys. 6.12 RZUT KONDYGNACJI 10
Zał. 2 - rys. 6.13 RZUT KONDYGNACJI 11
Zał. 2 - rys. 6.14 RZUT DACHU
Zał. 2 - rys. 6.15 PRZEKRÓJ A-A
Zał. 2 - rys. 6,16 PRZEKRÓJ 1-1
Zał. 2 - rys, 6.17 ELEWACJE ZACHODNIA-WSCHODNIA
Zał. 2 - rys. 6.18 ELEWACJE PÓLNOCNA-ZACHODNIA
Zał. 2 - rys. 6.19 GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 1
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 2
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 3
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 4
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 5
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 6
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 7
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 8
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 9
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 10
Zał. 2 - rys. 6.20 WIZUALIZACJE 11
Zał. 3 - Dokumenty formalne - 0
Zał. 3 - Dokumenty formalne -1. Oświadczenie inwestora że nie zachodzi kolizja inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej z inwestycjami o których mowa w art. 4 pkt 1-12.
Zał. 3 - Dokumenty formalne - 2. Oświadczenie inwestora ze inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Zał. 3 - Dokumenty formalne - 3. Oświadczenie projektanta że inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
Zał. 3 - Dokumenty formalne - 4, Oświadczenie inwestora o oddziaływaniu inwestycji
Zał. 3 – Dokumenty formalne - 5. Zaświadczenie z Biura Edukacji o dostępności usług oświatowych
Zał. 3 - Dokumenty formalne - 6. KRS
Zał. 3 – Dokumenty formalne - 7. Decyzja o nadaniu uprawnień
Zał. 3 - Dokumenty formalne - 8. Zaświadczenie wpisu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów
Zał. 3 – Dokumenty formalne - 9. Decyzja o nadaniu uprawnień
Zał. 3 – Dokumenty formalne -10. Zaświadczenie wpisu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów
Zał. 3 - Dokumenty formalne -11. INNOGY - warunki
Zał. 3 - Dokumenty formalne -12. INNOGY - pismo
Zał. 3 - Dokumenty formalne -13. VEOLIA warunki
Zał. 3 - Dokumenty formalne -14. MPWIK- warunki
Zał. 3 - Dokumenty formalne -15. pismo ZDM
Zał. 3 - Dokumenty formalne -16. pismo ZDM
Zał. 4 - Charakterystyka inwestycji
Zał. 4 - rys. 3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zał. 4 - rys. 3.2 RZUT KONDYGNACJI 01
Zał. 4 - rys. 3.3 RZUT KONDYGNACJI 02
Zał. 4 - rys. 3.4 RZUT KONDYGNACJI 03
Zał. 4 - rys. 3.5 RZUT KONDYGNACJI 04
Zał. 4 - rys. 3.6 RZUT KONDYGNACJI 05
Zał. 4 - rys. 3.7 RZUT KONDYGNACJI 06
Zał. 4 - rys, 3.8 RZUT KONDYGNACJI 07
Zał. 4 - rys. 3.9 RZUT KONDYGNACJI 08
Zał. 4 - rys. 3.10 RZUT KONDYGNACJI 09
Zał.4 -  rys. 3.11 RZUT KONDYGNACJI 10
Zał. 4 - rys. 3.12 RZUT KONDYGNACJI 11
Zał. 4 - rys. 3.13 RZUT DACHU
Zał. 4 - rys. 3.14 ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA
Zał. 4 - rys. 3.15 ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
Zał. 4 - rys. 3.16 GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 1
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 2
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 3
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 4
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 5
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 6
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 7
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 8
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 9
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 10
Zał. 4 - rys. 3.17 WIZUALIZACJE 11


Data ogłoszenia
2021-02-02

Data wprowadzenia:  02-02-2021

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące

Wersja standardowa