Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Mokotów. Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej między ul. Domaniewską, Wołoską Postępu i ulicą bez nazwy i inwestycji towarzyszących

Mokotów. Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej między ul. Domaniewską, Wołoską Postępu i ulicą bez nazwy i inwestycji towarzyszących

  Drukuj
 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219  j.t.) zamieszcza wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących
zmodyfikowany w dniu 8 lipca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219  j.t.), uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących zmodyfikowanego w dniu 8 lipca 2021 r. tj.:

I. inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 13, 14, 15/1, 15/2, 20/1, 20/3, 20/7, 22, 23, 24, 25, 28/2, 27/2 z obrębu 1-08-09, położonych między ulicami: Domaniewską, Wołoską Postępu i ulicą bez nazwy, tj. drogą dojazdową do ulicy Postępu oznaczoną w planie miejscowym symbolem 2KDD;

II. inwestycji towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji mieszkaniowej polegających na:

A. realizacji publicznego terenu zieleni urządzonej wraz z chodnikami, elementami małej architektury, w tym infrastrukturą wypoczynkową oraz rekreacyjną lub sportową, niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi do obsługi tego terenu, ścieżką rowerową oraz przebudową zjazdu, na części działki ew. nr 9 z obrębu 1-08-09 w pasie drogowym ulicy Wołoskiej,

B. przebudowie wewnętrznej drogi do ulicy Postępu oznaczonej w planie miejscowym symbolem 2KDD na drogę gminną, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki ew. nr 7/1 z obrębu 1-08-09;

III. inwestycji towarzyszącej polegającej na budowie publicznej szkoły podstawowej wraz  z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 11/19 i części działek  ew. nr 11/7 i 13 z obrębu 1-08-01 przy ulicy Konstruktorskiej 10;

IV. inwestycji towarzyszącej polegającej na realizacji publicznego terenu zieleni urządzonej wraz z chodnikami, elementami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi do obsługi tego terenu na działkach ew. nr 8 z obrębu 1-08-06 i 5/4, 8/9 i 9/1 z obrębu  1-08-01 w rejonie ulicy Suwak.
 
(znak sprawy AM-ZP-S.0006.3.2020.MOS)

można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy

Data publikacji wniosku: 13 lipca 2021 r.

Załączniki:

wniosek z dnia 7.07.2021 (data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy 8.07.2021 r.).pdf

zał. nr 1 Kopia mapy zasadniczej przedstawiająca granice terenu inw. mieszkaniowej i inw. towarzyszącej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inw. mieszk..pdf

zał. nr 2 Kopia mapy zasadniczej przedstawiająca granice terenu inwestycji towarzyszącej - szkoły.pdf

zał. nr 3 Rozbiórki planowane na terenie inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie.pdf

zał. nr 4(1) Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna inw. mieszkaniowej i inw. towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inw. mieszkaniowej.pdf

zał. nr 4(2) Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna inw. mieszkaniowej i inw. towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inw. mieszkaniowej.pdf

zał. nr 4(3) Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna inw. mieszkaniowej i inw. towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inw. mieszkaniowej.pdf

zał. nr 5 Rozbiórki planowane na terenie inwestycji towarzyszącej - szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 6 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna inwestycji towarzyszącej – szkoły.pdf

zał. nr 7A Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej w formie opisowej.pdf

zał. nr 7B Charakterystyka inwestycji towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie inw. mieszkaniowej w formie opisowej.pdf

zał. nr 7C Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie inw. mieszk. w formie graficznej.pdf

zał. nr 8A Charakterystyka inwestycji towarzyszącej – szkoły – w formie opisowej.pdf

zał. nr 8B Charakterystyka inwestycji towarzyszącej – szkoły – w formie graficznej.pdf

zał. nr 9A Zakres rozbieżności i zbieżności między inw. mieszkaniową i inw. towarzyszącymi w bezpośrednim sąsiedztwie a ustaleniami mpzp - opis.pdf

zał. nr 9B Zakres rozbieżności i zbieżności między inw. mieszkaniową i inw. towarzyszącymi w bezpośrednim sąsiedztwie a ustaleniami mpzp - grafika.PDF

zał. nr 10 Zakres rozbieżności i zbieżności między inwestycją towarzyszącą – szkołą a ustaleniami mpzp – w formie opisowej.pdf

zał. nr 11 (1) Informacje o wykorzystaniu w przeszłości terenu inwestycji mieszkaniowej na cele produkcyjne.pdf

zał. nr 11 (2) Informacje o wykorzystaniu w przeszłości terenu inwestycji mieszkaniowej na cele produkcyjne.pdf

zał. nr 11 (3) Informacje o wykorzystaniu w przeszłości terenu inwestycji mieszkaniowej na cele produkcyjne.pdf

zał. nr 11 (4) Informacje o wykorzystaniu w przeszłości terenu inwestycji mieszkaniowej na cele produkcyjne.pdf

zał. nr 12 Wykazanie, że inwestycja mieszkaniowa i inwestycje towarzyszące odpowiadają standardom urbanistycznym.pdf

zał. nr 13 Pismo Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy z dnia 07.12.2020 r. ws. dostępu terenu inwestycji mieszkaniowej do ulic Wołoskiej, Pos.PDF

zał. nr 14 Pismo Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z 29.09.2020 r. ws. drogi 2KDD.pdf

zał. nr 15 Operat pożarowy dla inwestycji mieszkaniowej.pdf

zał. nr 16 Pismo Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z 17.11.2020 r. ws. drogi 11KDD.pdf

zał. nr 17 Operat pożarowy dla inwestycji towarzyszącej – szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 18 Pismo MPWiK z dnia 14.10.2020 r. ws. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dla inwestycji mieszkaniowej.pdf

zał. nr 19 Pismo MPWiK z dnia 27.11.2020 r. ws. informacji technicznej przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacy - dla szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 20 Pismo Innogy Stoen Operator SP. z o.o. z 10.11.2020 r. o możliwości zasilania inwestycji mieszkaniowej mocą przyłączeniową - dla inw.PDF

zał. nr 20A Wniosek Echo Investment S.A. do Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. o określenie warunków przebudowy linii napowietrznej.pdf

zał. nr 20B Pismo Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z 11.02.2021 r. ws. warunków usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej.pdf.pdf

zał. nr 21 Pismo Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z dnia 18.11.2020 r. o możliwości zasilania inwestycji mocą przyłączeniową dla szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 22 Pisma Veolia Energia Warszawa S.A. z dnia 12.02.2021 r. ws. możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla inwestycji mieszkaniowej.pdf

zał. nr 23 pismo Veolia Energia Warszawa S.A z dnia 01.07.2021 ws. warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej dla szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 23A Pismo Orange Polska S.A. z 15 lutego 2021 r. ws. możliwości przyłączenia do sieci telefonicznej – dla inwestycji mieszkaniowej.pdf

zał. nr 23B Pismo Orange Polska S.A. z dnia 15 lutego 2021 r. ws. możliwości przyłączenia do sieci telefonicznej – dla szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 24 Porozumienie nr 1.2020 zawarte 10 grudnia 2020 r. dotyczące realizacji inwestycji towarzyszącej - szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 25 Rozkłady jazdy i przebieg tras linii tramwajowych 17, 18, 41 z www.wtp.waw.pl (stan na 16.12.2020 r.).pdf

zał. nr 26AB Pismo Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy z 07.12.2020 r. oraz z dnia 26.11.2020 r. ws. lokalizacji publicznego terenu zieleni.pdf

zał. nr 27 Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1–13 Ustawy.pdf

zał. nr 28 Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji towarzyszących z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1–13 Ustaw.pdf

zał. nr 29 Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji towarzyszącej - szkoły podstawowej z inwestycjami, o których.PDF

zał. nr 30 Decyzja nr 336.OŚ.2020 z dnia 13.08.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności.pdf

zał. nr 31 Oświadczenie ws. decyzji środowiskowej dla inwestycji towarzyszących.pdf

zał. nr 32 Oświadczenie ws. decyzji środowiskowej dla inwestycji towarzyszącej - szkoły podstawowej.pdf

zał. nr 33 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień architektonicznych.pdf

zał. nr 34 Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

zał. nr 35 Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dla Echo Investment S.A..pdf

zał. nr 36 Pełnomocnictwo i opłata skarbowa.pdf

zał. nr 37 Kopia mapy zasadniczej przedstawiająca granice terenu inwestycji towarzyszącej - terenu zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak.pdf

zał. nr 38 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna inwestycji towarzyszącej - terenu zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak.pdf

zał. nr 39A Charakterystyka inwestycji towarzyszącej - terenu zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak w formie opisowej.pdf

zał. nr 39B Charakterystyka inwestycji towarzyszącej - terenu zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak w formie graficznej.pdf

zał. nr 40 Zakres rozbieżności i zbieżności między inwestycji towarzyszącą - terenem zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak a ustaleniami mpz.PDF

zał. nr 41 Wykazanie, że inwestycja towarzysząca - teren zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak odpowiada standardom.pdf

zał. nr 42 Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji towarzyszącej - terenu zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak.pdf

zał. nr 43 Oświadczenie ws. decyzji środowiskowej dla inwestycji towarzyszącej - terenu zieleni urządzonej w rejonie ulicy Suwak.pdf

zał. nr 44 Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.pdf

Korespondencja z inwestorem:

1_WEZWANIE_DO_USUNIECIA_BRAKOW_29.12.2020.pdf

2_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_18.01.2021.pdf

3_PONOWNE_WEZWANIE_DO_USUNIECIA_BRAKOW_21.01.2021.pdf

4_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_8.02.2021.pdf

5_PONOWNE_WEZWANIE_DO_USUNIECIA_BRAKOW_10.02.2021.pdf

6_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_2.03.2021.pdf

7_PONOWNE_WEZWANIE_DO_USUNIECIA_BRAKOW_03.03.2021.pdf

8_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_15.03.2021.pdf

9_PONOWNE_WEZWANIE_DO_USUNIECIA_BRAKOW_17.03.2021.pdf

10_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_17.03.2021.pdf

10A_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_17.03.2021.pdf

10B_UZUPELNIENIE_WNIOSKU_17.03.2021.pdf

11_MODYFIKACJA WNIOSKU Z 15.06.2021.pdf

12_WEZWANIE_DO_USUNIĘCIA_BRAKOW_18.06.2021.pdf

13_UZUPEŁNIENIE WNIOSKU Z DNIA 7.07.2021.pdf

 

RODO_klauzula_lex developer.pdf

 

Data ogłoszenia:
13-07-2021
Data wprowadzenia:  13-07-2021
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-07-2021
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-07-2021
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-07-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-07-2021
Liczba odwiedzin: 1286

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe