Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Fundusze europejskie > Ogłoszenie o konkursie 04/07/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Ogłoszenie o konkursie 04/07/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

  Drukuj
 
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/07/11 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ww. ustawy) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar współpracy partnerskiej:

 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie wychodzenia z bezdomności i przetestowania Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Działania 1.2 PO KL.
 2. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach PO KL lub innych funduszy zewnętrznych.
Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 22 lipca 2011 r., w godzinach 8:00-16:00 w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 656 76 08.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Informacje dotyczące planowanego wspólnego projektu, przygotowane na formularzu aplikacyjnym przewidzianym w dokumentacji konkursowej dla danego Programu Operacyjnego (w przypadku Obszaru 1: formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dostępnego na stronie www.bip.warszawa.pl / zakładka Ogłoszenia i informacje / Fundusze europejskie), zawierające:

 1. Krótką koncepcję wspólnego projektu uwzględniającą:
  1. uzasadnienie oraz cel projektu,
  2. opis grupy docelowej i sposób rekrutacji/sposobu dotarcia z działaniami kampanii,
  3. główne działania,
  4. oddziaływanie projektu
   • wskazanie obszaru zgodności planowanego przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 oraz Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012),
   • wskazanie obszaru zgodności z dokumentami strategicznymi UE,
  5. potencjał finansowy oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry,
  6. sposób zarządzania projektem (ze wskazaniem roli partnerów oraz określeniem roli m.st. Warszawy),
  7. czas realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia),
  8. szacowany budżet planowanego projektu,
  9. osoby do kontaktów roboczych.
 2. Wskazanie potencjalnego źródła dofinansowania: nazwa Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania.
 3. Wypełnione oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 dostępnym na stronie www.bip.warszawa.pl / zakładka Ogłoszenia i informacje / Fundusze europejskie.

Kryteria wyboru partnerów:

(dotyczy obszaru 1)

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością.
 3. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia i adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grupy docelowej.
 4. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.
 5. Zasoby, którymi dysponuje podmiot: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał rzeczowy.
 6. Złożenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Kryteria wyboru partnerów:

(dotyczy obszaru 2)

 1. Złożenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia.
 3. Adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych.
 4. Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
 5. Spójność potencjalnego projektu z założeniami Społecznej Strategii Warszawy oraz Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012.
 6. Spójność przedstawionego projektu z kryteriami dostępu oraz Planem Działań dla odpowiedniego Działania PO KL lub funduszu zewnętrznego, w ramach którego jest przygotowywany projekt.

M.st. Warszawa informuje, że zawrze umowy partnerskie tylko z podmiotami, których aplikacje zostaną ocenione najlepiej.

Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania od wyników oceny w trybie:

 • w formie pisemnej w godzinach 8:00-16:00 w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 656 76 08;
 • w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników w Biuletynie Informacji Publicznej.

M.st. Warszawa zastrzega sobie termin 5 dni kalendarzowych od terminu upłynięcia możliwości składania odwołań na rozpatrzenie środka odwoławczego i umieszczenia informacji w BIP o wyniku rozpatrzenia.

Data ogłoszenia:
01-07-2011
Data wprowadzenia:  01-07-2011
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2011
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-08-2011
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-08-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-08-2011
Liczba odwiedzin: 2515

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe