Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Fundusze europejskie > Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/20

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/20

  Drukuj
 
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/20 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.


Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:
1. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku
http://2030.um.warszawa.pl/
2. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:
http://www.strategia.um.warszawa.pl
3. Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

Obszar współpracy partnerskiej:

1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30.06.2020 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

1. Kryteria oceny formalnej:
a) złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm
 oraz
http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
b) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz
http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
c) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz
http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
d) wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,
e) krótki opis projektu,
f) planowany okres realizacji projektu,
g) zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:
-  ze Strategią Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku:
      http://2030.um.warszawa.pl/
- ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:
 http://www.strategia.um.warszawa.pl
-  z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,
h) wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,
i) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,
j) określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.
2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):
a) cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],
b) opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],
c) planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],
d) szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],
e) najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],
f) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],
g) spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],
h) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],
i) przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],
j) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.
Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.
W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.
M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).
M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.
M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.
Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Uwaga!

W związku z sytuacją epidemiologiczną oferty partnerskie w ramach konkursu 01/01/20 będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skany dokumentów prosimy przesyłać na adres: aziolkowska@um.warszawa.pl

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem powyższego adresu mailowego.

Data ogłoszenia:
24-01-2020
Data wprowadzenia:  24-01-2020
 
 
Wprowadził Żelazowska Luiza (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 24-01-2020
Aktualizujący Żelazowska Luiza (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 27-05-2020
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 27-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-05-2020
Liczba odwiedzin: 797
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe