Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Wawer > AM > Wawer. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - ul. Zabrzańska

Wawer. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - ul. Zabrzańska

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
                                       
                                                                               Warszawa, 13 września 2019r.      
AM-ZP-E.6733.5.2019.AWI                         

 

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz.1945 z późn.zm.),
z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony postępowania, że zostały zgromadzone wszelkie materiały i dowody w postępowaniu toczącym się na wniosek T-Mobil Polska S.A. złożony dnia 16.07.2019 r. i uzupełniony w dniu 08.08.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 26092/16096 WWA_WARSZAWA_ZABRZANSKA składającego się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości H=42,5m npt (bez odgromienia) z instalacją radiokomunikacyjną: anteny sektorowe ATR4518R13v06 – 6 sztuk, antena radioliniowa o średnicy 0,6m – 1 sztuka, z urządzeń technologicznych posadowionych na ramie stalowej oraz instalacji zasilającej na części działki nr ew. 59/5 z obrębu 3-12-53 przy ul. Zabrzańskiej w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10. k.p.a., strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód, ul. Marszałkowska 77/79 - pokój 609a piętro 6, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Ewa Tołwińska
Naczelnik Wydziału
Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

         

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód tel. 224432414

 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-09-2019
Data wprowadzenia:  13-09-2019
 
 
Wprowadził Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2019
Aktualizujący Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2019
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-09-2019
Liczba odwiedzin: 57
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe