Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ursus

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Ursus. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej rej.ul. Habicha

Warszawa, 27.07.2022 r.

Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.8.2022.APR

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Victoria Dom S.A, złożony w dniu 08.07.2022 r.(uzupełniony 26.07.2022r.) przez pełnomocnika Panią Monikę Głowalę, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej DN 200 o łącznej długości ca 80 m na terenie części działek o nr ew. 146/6 i 146/4 z obrębu 2-09-09 w m.st. Warszawie - Dzielnica Ursus

Pouczenie

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus, Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 443-62-14, fax. 443-60-11.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus oraz w Internecie.

z up. Zarządu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
/-/

Angelika Siok-Woźniewska
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ursus

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-07-2022
Data wprowadzenia:  27-07-2022


Wprowadził Przytuła Agnieszka (Dzielnica Ursus) 2022-07-27
Aktualizujący Siok-Woźniewska Angelika (Dzielnica Ursus) 2022-07-28
Zatwierdzający Siok-Woźniewska Angelika (Dzielnica Ursus) 2022-07-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-07-28
Wersja standardowa