Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mosiężnej na odcinku od ulicy Przewoźników do ulicy Chałupniczej

Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mosiężnej na odcinku od ulicy Przewoźników do ulicy Chałupniczej

  Drukuj
 
Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1817), oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) zawiadamiamy, że na wniosek Inwestora – Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Targówek, Pana Sławomira Antonika, złożony dnia 3 kwietnia 2019 r., uzupełniony dnia 25 kwietnia 2019 r., w dniu 11 września 2019 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mosiężnej na odcinku od ulicy Przewoźników do ulicy Chałupniczej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Planowana rozbudowa ulicy Mosiężnej obejmuje poniższe działki (Uwaga: w nawiasach podano numery działek przed projektowanym podziałem): w obrębie 4-09-16 działki ewidencyjne nr 44/11(44/1), 44/13(44/5), 44/6, 62/3(62), 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 159/1, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 i 159/7. Działki objęte koniecznością budowy lub przebudowy innych dróg publicznych: w obrębie 4-09-16 działki ewidencyjne nr 155/15, 154/15, 154/14, 155/14, 157/11, 157/19, 155/13, 156/12, 156/13.
W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości lub ich części:
- celem przebudowy zjazdów:
w obrębie 4-09-16 działki ewidencyjne nr 44/2, 44/4, 45, 46, 65, 64, 48, 49, 68, 69, - celem wykonania obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia: w obrębie 4-09-16 działki ewidencyjne nr 154/13, 155/32, 57/1, 57/2, 44/11(44/1), 44/13(44/5), 62/3(62), 154/14, 155/13, 155/14, 155/15, 158/1, 158/3, 159/4, 159/7 - celem budowy i przebudowy urządzeń wodnych lub melioracyjnych: w obrębie 4-09-16 działki ewidencyjne nr 158/3, 158/1, 158/5, 158/6, 159/1, 159/5, 159/6, 159/7.
Działki podlegające podziałowi:
w obrębie 4-09-16 z dz. ew. nr 44/1 na dz. ew. 44/11 i 44/12, z dz. ew. nr 44/5 na dz. ew. nr 44/13 i 44/14, z dz. ew. nr 62 na dz. ew. nr 62/3 i 62/4. Działki podlegające przejęciu na rzecz miasta stołecznego Warszawy: W obrębie 4-09-16 działki ewidencyjne nr 44/11(44/1), 44/13(44/5), 44/6, 62/3(62).

POUCZENIE
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydal decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Prezydent m. st. Warszawy doręcza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, odpowiednio na stronie internetowej www.eto.um.warszawa.pl, na monitorach Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Targówek Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, fax: 22-32-55-463
Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 136 § 2 i § 3 Kpa, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postepowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postepowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postepowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postepowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-09-2019
Data wprowadzenia:  11-09-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 11-09-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 11-09-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 11-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-09-2019
Liczba odwiedzin: 44
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe