Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: AM

Katalog wyżej: Śródmieście

Lista artykułów:


Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie o ustalenie licp- przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 2 sierpnia 2021 r.


Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO   

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 735)
z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały dotyczące wniosku pełnomocnika Miasta Stołecznego Warszawy, złożonego w dniu 2 kwietnia 2021 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, uzupełnionego i korygowanego w dniach: 14 kwietnia 2021 r. oraz 25 czerwca 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych, ciągów pieszych i rowerowych oraz infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych: cz. 1, 2 cz. 17/1, cz. 38 i cz. 70 w obrębie 5-03-11; cz. 45, cz. 46/4, cz. 46/10, cz. 11/4, 138 i cz. 139 w obrębie 5-03-10 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W toku postępowania uzyskano  :
Postanowienie  Marszałka Województwa Mazowieckiego WAW-UO.4501.54.St.2021.PM z dnia 20.07.2021 r. oraz opinie :
Zarządu Terenów Publicznych z dnia 13.07.2021r.,  Biura Zarządzania Ruchem Drogowym z dnia 14.07.2021 r., Metra Warszawskiego z dnia 22.07.2021 r., Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 16.07.2021 r.  Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 21.07.2021 r.,  Zarządu Dróg Miejskich z dnia 21.07.2021 r. , Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym z dnia 16.07.2021r.

Zgodnie z art. 73 Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum, ul. Marszałkowska 77/79.

W celu ewentualnego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia wizyty.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum tel. 22 443 23 42, dborzecki@um.warszawa.pl.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 741):
Art. 53 ust. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020 r. poz. 256 z późn.zm.):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
02-08-2021
Data wprowadzenia:  02-08-2021


Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2021-08-02
Aktualizujący Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2021-08-02
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2021-08-02
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-08-03
Wersja standardowa