Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji wz - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym przy Al. Jerozolimskich

Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji wz - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym przy Al. Jerozolimskich

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 30 września 2021 r.


Znak sprawy: AM-ZP-C.6730.5.2020.USL(8.ASO)  

OBWIESZCZENIE
o zebraniu dowodów i materiałów

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 735)

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały dotyczące wniosku: MARKINVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Karkusiewicza,  złożonego w dniu 25.02.2020 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, uzupełnionego i korygowanego w dniach:
14 kwietnia 2020 r. oraz 3 lipca 2020 r., o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym planowanej na działce nr ewid. 13/2 i 14 (kubatura) w obrębie 5-05-02, przy Al. Jerozolimskich 23, na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 73 Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum, ul. Marszałkowska 77/79 oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia (lub przesłać za pośrednictwem poczty). Wgląd do akt sprawy możliwy będzie po umówieniu się pod numerem telefonu tel. (22) 44-32-411.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 741):
Art. 53 ust. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się
w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 735): Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-09-2021
Data wprowadzenia:  30-09-2021
 
 
Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-09-2021
Aktualizujący Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-09-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-10-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2021
Liczba odwiedzin: 65

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe