Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów dot. wznowienia postępowania zakończonego decyzją nr 6/ŚRÓ/C1/19 odmowa licp –budowa budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej 2/4

Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów dot. wznowienia postępowania zakończonego decyzją nr 6/ŚRÓ/C1/19 odmowa licp –budowa budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej 2/4

  Drukuj
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy


Warszawa, 17 maja  2021 r.

 
Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE/USL


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020.256 ze zm.)

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały dotyczące wniosku Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, złożonego dnia 28.06.2019 r. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, 

o  wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 6/ŚRÓ/C1/19 z dnia 28.06.2019 r. odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze związanymi z funkcją budynku, wraz ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu (infrastruktura techniczna, komunikacja kołowa i piesza, garaż podziemny, zieleń itp.), pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” planowanej do realizacji na części działki o nr ewid.: 35 z obrębu 5-04-01, oraz na cz. działek o nr ewid.: 86, 34, 11 z obrębu 5-04-01 przy ul. Bednarskiej 2/4 na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa.

Zgodnie z art. 73 k.p.a., strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum, ul. Marszałkowska 77/79, po wcześniejszym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum tel. 22 443 403

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2020 r. poz.293 z późn.zm.):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020 r. poz. 256 z późn.zm.):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-05-2021
Data wprowadzenia:  17-05-2021
 
 
Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2021
Aktualizujący Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2021
Liczba odwiedzin: 91

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe