Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 o ustaleniu licp dla inwestycji polegającej na przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego

Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 o ustaleniu licp dla inwestycji polegającej na przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego

  Drukuj
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

            Warszawa, 06 września 2021 r.

 
Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO   


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek pełnomocnika Miasta Stołecznego Warszawy z 2 kwietnia 2021 r. (uzup. w dn. 14 kwietnia 2021 r. oraz 25 czerwca 2021 r.) w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy została wydana Decyzja nr 11/ŚRÓ/C2/21 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, polegającej na: przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych, ciągów pieszych i rowerowych oraz infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych: cz. 1, 2, cz. 17/1, cz. 38 i cz. 70 w obrębie 5-03-11; cz. 45, cz. 46/4, cz. 46/10, cz. 11/4, 138 i cz. 139 w obrębie 5-03-10 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10. Kpa, strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum, ul. Marszałkowska 77/79, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwa będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.
Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum tel. 22 443 403.

Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołania można składać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 r.  poz. 741):
Art. 53 ust. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r. poz. 735):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa  w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-09-2021
Data wprowadzenia:  06-09-2021
 
 
Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-09-2021
Aktualizujący Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-09-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-09-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-09-2021
Liczba odwiedzin: 95

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe