Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego przez SKO ws. decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 dot. inwestycji polegającej na przebudowie Placu Powstańców Warszawy

Śródmieście. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego przez SKO ws. decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 dot. inwestycji polegającej na przebudowie Placu Powstańców Warszawy

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 19 listopada 2021 r.

Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)


zawiadamiam


że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w dniu 16 listopada 2021 r., znak: KOC/6300/Ar/21 wydało na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 K.p.a. decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Skarbu Państwa – Naczelnego Sądu Administracyjnego, od decyzji Prezydent m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu powiatowym/gminnym) nr 11/ŚRÓ/C2/21 z 2 września 2021 r. ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej: przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych, ciągów pieszych i rowerowych oraz infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjnych: cz. 1, 2, cz. 17/1, cz. 38 i cz. 70 w obrębie 5-03-11;
cz. 45, cz. 46/4, cz. 46/10, cz. 11/4, 138 i cz. 139 w obrębie 5-03-10 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu
m.st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum tel.: 22 443 23 42

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 741):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-11-2021
Data wprowadzenia:  19-11-2021
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-11-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-11-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-11-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-11-2021
Liczba odwiedzin: 343

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe