Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o uchyleniu ostatecznej decyzji licp nr 6/ŚRÓ/C1/19 oraz o wydaniu decyzji licp nr 4/ŚRÓ/C1/21 dot. realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami przy ul. Bednarskiej 2/4

Śródmieście. Zawiadomienie o uchyleniu ostatecznej decyzji licp nr 6/ŚRÓ/C1/19 oraz o wydaniu decyzji licp nr 4/ŚRÓ/C1/21 dot. realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami przy ul. Bednarskiej 2/4

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, dn. 6.07.2021 r.

 

Znak: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE/USL

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr 4/ŚRÓ/C1/21 z dnia 30.06.2021 r.  

uchylającej  ostateczną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy 

oraz  ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 § 1 w związku z  art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U.2020.256 ze zm.),w związku z art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 ze zm.), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony postępowania, że:

1.       na wniosek  z dnia  31.10.2019 r. Uniwersytetu Warszawskiego  o wznowienie postępowania uchylono  ostateczną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 6/ŚRÓ/C1/19 z dnia 28.06.2019 r. odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze związanymi z funkcją budynku, wraz ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu (infrastruktura techniczna, komunikacja kołowa i piesza, garaż podziemny, zieleń itp.), pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 ” planowanej do realizacji na części działki o nr ewid.: 35 z obrębu 5-04-01, oraz na cz. działek o nr ewid.: 86, 34, 11 z obrębu 5-04-01 przy ul. Bednarskiej 2/4 na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,

2.       po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, złożonego dn. 10.12.2018 r., uzupełnionego/skorygowanego 3.01.2019 r., 10.01.2019 r., 17.01.2019 r., 18.04.2019 r., 10.05.2019 r. oraz ostatecznie skorygowanego w postępowaniu wznowieniowym w dniu 1.06.2021 r.

ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego  oraz warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na: realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze związanymi z funkcją budynku, wraz ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu (infrastruktura techniczna, komunikacja kołowa i piesza, garaż podziemny, zieleń itp.), pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 35 z obrębu 5-04-01, przy ul. Bednarskiej 2/4 na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10. k.p.a. strony mogą się zapoznać z treścią w/w decyzji w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego –Centrum Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79.


Wgląd do akt sprawy będzie możliwy po telefonicznym umówieniu się pod podanym niżej numerem telefonu.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 


z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Maria Jeleń

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum

W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum  tel. 22 443 24 03

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2021.741 ze zm.):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020.256 ze zm.):
Art. 49§ 1. Jeżeli
przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-07-2021
Data wprowadzenia:  06-07-2021
 
 
Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-07-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-07-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-07-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2021
Liczba odwiedzin: 190

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe