Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych

Śródmieście. Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych

  Drukuj
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 1 lipca 2021 r.


Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO 

  
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam
że 1 lipca 2021 r. z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zostało wydane postanowienie nr 67/ŚRÓ/21 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego postanowieniem nr 57/ŚRÓ/21 z 10 czerwca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym dla inwestycji polegającej na: przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych, ciągów pieszych i rowerowych oraz infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjnych: cz. 1, 2, cz. 3, cz. 17/1, cz. 18/4, cz. 38 i cz. 70 w obrębie 5-03-11; cz. 45, cz. 46/4, cz. 46/10, cz. 11/3, cz. 11/4, cz. 14/1, 138 i cz. 139 w obrębu 5-03-10;
cz. 94, cz. 100/3 i cz. 100/4 w obrębie 5-03-07 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Pouczenie:
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego –  t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.). Jednocześnie zgodnie z art. 49b. § 1 oraz § 2, organ na wniosek strony, udostępni stronie odpis decyzji lub postanowienia, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, w sposób i formie określonych we wniosku.

W trakcie prowadzonego postępowania stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

W celu ewentualnego  zapoznania się z aktami sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia wizyty.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu
m.st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 
z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum tel.: 22 443 23 42

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 293):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-07-2021
Data wprowadzenia:  01-07-2021
 
 
Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2021
Aktualizujący Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2021
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2021
Liczba odwiedzin: 133

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe