Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Obwieszczenie dot. sprostowania omyłki w dec 286/ŚRD/2020 - ZRID budowa dróg gminnych od ul. Marszałkowskiej do E. Plater

Śródmieście. Obwieszczenie dot. sprostowania omyłki w dec 286/ŚRD/2020 - ZRID budowa dróg gminnych od ul. Marszałkowskiej do E. Plater

  Drukuj
 

Znak sprawy: AM-AB.6740.24.2020.KKR

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 18 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy
Nr 21/ŚRD/2022 o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich zawartych w decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 286/ŚRD/2020 z 8 grudnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I, w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na działkach ewidencyjnych:

 • pod inwestycję drogową:
  obręb 5-03-09: 23/49, 23/50, 23/51, 23/63, 23/62, 23/66, 23/67, 23/106, 23/104, 24/37, 24/39, 23/108,
 • na których konieczne jest stwierdzenie obowiązku budowy lub przebudowy sieci oraz  podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością budowy lub przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu:
  obręb 5-03-09:
  23/105 – przebudowa kanalizacji deszczowej,
  23/107 – przebudowa kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej,
  24/40 – przebudowa sieci teletechnicznej,
 • na których konieczne jest stwierdzenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
  obręb 5-03-09: 23/105 – rozbiórka istniejących elementów konstrukcyjnych,
 • na których konieczne jest stwierdzenie obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
  obręb 5-03-09: 1/4.
Pouczenie:

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie, tel. 22 443 23 68, po uprzednim umówieniu się pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
Od ww. postanowienia stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, w terminie 7 dni od skutecznego jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Aneta Wardzińska-Siczek
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Północ
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-02-2022
Data wprowadzenia:  01-02-2022
 
 
Wprowadził Półkoszek Grażyna (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-02-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-02-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-02-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2022
Liczba odwiedzin: 77

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe