Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów ws. o ustalenie licp rozbudowa i nadbudowa centralnej części budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego- ul. Boduena 3/5

Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów ws. o ustalenie licp rozbudowa i nadbudowa centralnej części budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego- ul. Boduena 3/5

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa,29.06.2020r.

  
Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2020.USL  


OBWIESZCZENIE


o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2020.256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2020. 293 ze zm.),
z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zawiadamiam strony postępowania, że  zostały zgromadzone wszystkie dowody w sprawie  wniosku  Naczelnego Sądu Administracyjnego,
z dn. 23.03.2020 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i nadbudowie centralnej części istniejącego budynku  Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
planowanej do realizacji na działkach : 44  i 45-cz.  z obrębu 5-03-10  przy ul. Boduena 3/5,  na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 §1 i art. 73 §1 Kpa. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. 
Sprawę prowadzi: Urszula Sławińska, tel. 22 443 24 03,  e-mail : uslawinska@um.warszawa.pl
Wgląd do akt sprawy możliwy będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego-Centrum
W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2018.1945 ze zm.):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018. 2096 ze zm.):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. § 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-06-2020
Data wprowadzenia:  29-06-2020
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2020
Aktualizujący Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-06-2020
Liczba odwiedzin: 68
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe