Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Praga-Południe

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Praga-Południe. Decyzja nr 5/Cp/PPd/2022 budowa siecikanalizacji ogólnospławnej w ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego/St.Mikołajczyka

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.),

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 11.03.2022 r. została wydana Decyzja Nr 5/Cp/PPd/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN300 w ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego/St. Mikołajczyka, na wysokości Pasażu Złotej Wilgi, na terenie osiedla mieszkaniowego „Pasaż Aniński”, na terenie oznaczonym jako części działek ewidencyjnych nr 1/4 oraz 3/16 z obrębu 3‑06-07 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i  Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-32.

 

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2021r., poz.741 tj.), odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

 

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga‑Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-03-2022
Data wprowadzenia:  14-03-2022


Wprowadził Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 2022-03-14
Aktualizujący Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 2022-03-14
Zatwierdzający Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 2022-03-14
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-03-14
Wersja standardowa