Kanał Wyżej
Praga-Południe. Decyzja nr 5/Cp/PPd/2022 budowa siecikanalizacji ogólnospławnej w ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego/St.Mikołajczyka

Treść
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.),
 
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,
że w dniu 11.03.2022 r. została wydana Decyzja Nr 5/Cp/PPd/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN300 w ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego/St. Mikołajczyka, na wysokości Pasażu Złotej Wilgi, na terenie osiedla mieszkaniowego „Pasaż Aniński”, na terenie oznaczonym jako części działek ewidencyjnych nr 1/4 oraz 3/16 z obrębu 3‑06-07 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i  Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-32.
 
Pouczenie:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).
 
Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2021r., poz.741 tj.), odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).
 
Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga‑Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.Data ogłoszenia
2022-03-14

Data wprowadzenia:  14-03-2022

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

Wersja standardowa