Kanał Wyżej
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Żupnicza

Treść
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.),  w  związku z  art. 6 pkt 2  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  z  21 sierpnia 1997r. (Dz. U.2021r., poz. 1899 tj.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021r., poz. 1372 tj.),  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.2018r., poz. 1817 tj.) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.)
 
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zawiadamia
- że  wnioskiem  złożonym  w  dniu  24.03.2022r., skorygowanym  w  dniu  29.03.2022r.  przez  Victoria Dom S. A., reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej dla zabudowy mieszkaniowej, część dz. ew. nr 3 i 11 z obrębu 3-02-03, ul. Żupnicza,  w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.  
Pouczenie
             Zainteresowane    strony mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją  w  Wydziale Architektury
i   Budownictwa   dla   Dzielnicy   Praga-Południe, Urząd  Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-39, fax.: 22/443-55-37.
             Ewentualne uwagi i wnioski należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy, ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.Data ogłoszenia
2022-03-31

Data wprowadzenia:  31-03-2022

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

Wersja standardowa