Kanał Wyżej
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej ul.Chodakowska, Żupnicza

Treść
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), 
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,
że w dniu 29.04.2022r. została wydana Decyzja Nr 12/Cp/PPd/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, część dz. ew. nr 2 z obrębu 3-02-03 i cz. dz. ew. nr 12 z   obrębu 3-02-02, ul. Chodakowska oraz   cz. dz. ew. nr 3/1 (dawnej dz. ew. nr 3), 3/2 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/3 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/4 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/5 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/6 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/7 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/10 (dawniej dz. ew. nr 3), 3/11 (dawniej dz. ew. nr 3)   i cz. dz. ew. nr 11 z   obrębu 3-02-03, ul. Żupnicza, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i  Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-39.
Pouczenie:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).
Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2021r., poz.741 tj.), odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).
Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga‑Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.Data ogłoszenia
2022-04-29

Data wprowadzenia:  29-04-2022

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

Wersja standardowa