Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ochota > Obwieszczenie o wydaniu, Decyzji Nr 42/2020 z dnia 24.06.2020 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowę drogi gminnej - ulicy Kurhan

Obwieszczenie o wydaniu, Decyzji Nr 42/2020 z dnia 24.06.2020 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowę drogi gminnej - ulicy Kurhan

  Drukuj
 

                                                                               OBWIESZCZENIE

                                  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. „ o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256), 

 

                                                         Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                 zawiadamia

 

o wydaniu, na wniosek Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Decyzji Nr 42/2020 z dnia 24.06.2020 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowę drogi gminnej - ulicy Kurhan polegającą na budowie odcinka chodnika oraz przebudowie istniejącego zjazdu, na terenie dzielnicy Ochota w Warszawie, na działkach ewidencyjnych:

a) oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem:

     - obręb 2-03-06, działki nr 7/6, 6/6, 121/1, 140/1, 141/1

b) oznaczenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do  przejęcia na rzecz  Skarbu 

    Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego:

   - obręb 2-03-06, działki nr 121/1 i 140/1.                                                       

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia lokalizacji drogi (określenie linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji); oznaczenia nieruchomości, zatwierdzenia projektu budowlanego; szczegółowych wymagań realizacji i nadzoru na budowie.

 

Zgodnie z art. 11f ustawy „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy.

Pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

 

Organ wydający decyzję wysyła zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości, jednakże w/w przepisu nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11f ust. 5 ww. ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu

ww. decyzji Prezydenta m. st. Warszawy tj. od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota w Warszawie oraz w prasie lokalnej.

 

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota ul. Tarczyńska 21, (I piętro, pokój nr 12, tel. 22 57 83 609), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem  Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a,  02-021 Warszawa w  terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

  

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

1. Tablica ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

2. Prasa lokalna

3. a/a – Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-06-2020
Data wprowadzenia:  30-06-2020
 
 
Wprowadził Srebrzyńska Irena (Dzielnica Ochota) 30-06-2020
Aktualizujący Srebrzyńska Irena (Dzielnica Ochota) 30-06-2020
Zatwierdzający Srebrzyńska Irena (Dzielnica Ochota) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 62
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe