Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Bielany

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 371/OPON/2021 z dnia 21.05.2021 (WI-II.7840.5.7.2021.MP)

Warszawa, 27 maja 2021 r.


WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-II.7840.5.7.2021.MP


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 95 ust. 3 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 21 maja 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 371/OPON/2021 uchylającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., znak: UD-1I1-WAB.6740.85.2015.KHO, odmawiającą Panu Wojciechowi Byśkiniewiczowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz, z siedzibą przy ul. Arkuszowej 43, 01-934 Warszawa, zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę zakładu odzysku odpadów, etap I zgodnie z decyzją Nr 18/2013 o warunkach zabudowy, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (działki nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Od niniejszej decyzji skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Wojewoda Mazowiecki, PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w poniedziałki w godz. 13.00-16.00 oraz czwartki w godz. 8.00 - 12.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr: (22) 695 66 34. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.


z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

Data ogłoszenia:
07-06-2021
Data wprowadzenia:  07-06-2021


Wprowadził Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 2021-06-07
Aktualizujący Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 2021-06-07
Zatwierdzający Urban Aleksandra (Dzielnica Bielany) 2021-06-07
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-07
Wersja standardowa