Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 167/B/2019 o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy na dz. ew. nr 199/5 z obr 4-07-03, ul. Daniszewska 35.

Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 167/B/2019 o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy na dz. ew. nr 199/5 z obr 4-07-03, ul. Daniszewska 35.

  Drukuj
 

UD-II-WAB.6730.138.2019.KPT

K2/7340/19

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 1 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:

Decyzji nr 167/B/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego na lokal usługowy (salon fryzjerski) na działce nr ew. 199/5 z obrębu 4-07-03 przy ul. Daniszewskiej 35 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.

 

Pouczenie

 

Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, pokój 308, w poniedziałki od 08.00 do 16.00 i czwartki od 13.00 do 16.00 lub. W ww. godzinach można uzyskać również informacje telefoniczną pod numerem 22 44 38 293.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, w formie pisemnego oświadczenia woli. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z chwilą zrzeczenia się prawa do odwołania w formie oświadczenia woli decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie można wycofać oświadczenia od zrzeczenia się prawa do odwołania.

 

Odwołania od decyzji należy składać do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03‑122 Warszawa, za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka lub za pośrednictwem poczty.

 

Data ogłoszenia:
12-07-2019
Data wprowadzenia:  12-07-2019
 
 
Wprowadził Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 12-07-2019
Aktualizujący Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 12-07-2019
Zatwierdzający Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 12-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-07-2019
Liczba odwiedzin: 66
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe