Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dz. ew. nr 227/6, 228/6, 128 oraz 129/2, obręb 4-07-03, ul. Białołęcka.

Białołęka. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dz. ew. nr 227/6, 228/6, 128 oraz 129/2, obręb 4-07-03, ul. Białołęcka.

  Drukuj
 

 

UD-II-WAB.6730.420.2019. KPT

K2/1924/19

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 59 ust. 1 oraz art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek osoby fizycznej, złożony 23 grudnia 2020 r., zmieniający wniosek z 25 października 2019 r.,

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu (16 budynków) mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą i wewnętrzną drogą dojazdową na działkach ewid. nr: 227/6, 228/6, 128, 129/2 z obrębu 4-07-03, położonych przy ul. Białołęckiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie, w zakresie:

·         obszaru inwestycji (zgodnie z dołączonym załącznikiem graficznym);

·         Przedmiotu inwestycji: z 16 na 22 budynki mieszkalne jednorodzinne
w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą i drogą wewnętrzną;

·         Charakterystyki inwestycji:

-          Powierzchnia zabudowy: 3590, 40 m2;

-          Powierzchnia zabudowa z garażem/ bez garażu: 3590, 40 m2;

-          Powierzchnia biologicznie czynna: 52, 33%;

-          Powierzchnia całkowita naziemna: 6600 m2;

-          Powierzchnia całkowita łącznie: 6600 m2;

-          Powierzchnia użytkowa łącznie: 5420,80 m2;

-          Powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji: mieszkalna – 5062, 20 m2, pomocnicza – 358, 6 m2;

-          Przewidywana liczba miejsc parkingowych łącznie 88, w tym 22 miejsc w garażach i 66 naziemnych o powierzchni użytkowej 358, 6 m2;

·         Zapotrzebowania na media:

-          Woda z wodociągu – 22 l/s;

-          Ścieki do kanalizacji miejskiej: 22 l/s;

-          Gaz do celów bytowych: 528 kW;

-          Gaz do celów grzewczych: 288 kW;

-          Energia elektryczna z sieci miejskiej: 440 kW

Pouczenie

Zainteresowanym stronom (właścicielom i użytkownikom wieczystym terenu inwestycji i działek sąsiednich) służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń
w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu
w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

W imieniu wnioskodawcy może występować pełnomocnik (zgodnie z art. 32 Kpa). Osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo imienne (wraz z podanymi danymi osobowymi) sporządzone na piśmie (lub zgłoszone przez wnioskodawcę ustnie do protokołu urzędowego). Do akt sprawy należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony jego odpis.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy zobowiązani są zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczanie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informacja

Wszelkie dokumenty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców
w Dzielnicy Białołęka, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Informacje telefoniczną można również uzyskać  w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w ww. godzinach pod numerem 22 44 38 293.

Osoba prowadząca sprawę: Katarzyna Ptasińska, numer sprawy: UD-II-WAB.6730.420.2019. KPT

 

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-03-2020
Data wprowadzenia:  23-03-2020
 
 
Wprowadził Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 23-03-2020
Aktualizujący Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 23-03-2020
Zatwierdzający Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 23-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2020
Liczba odwiedzin: 30
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe