Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 305/2022 o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi.

Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 305/2022 o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi.

  Drukuj
 

Decyzja nr 305/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla ww. inwestycji wydana była decyzja nr 171/OŚ/2022 z dnia 15 marca 2022 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji nr 305/2022 oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel.: 22/4438284) w okresie 14 dni od daty opublikowania.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 r., poz.2373 t.j.) poniżej udostępnia się treść przedmiotowej decyzji.


Warszawa, 24 czerwca 2022 r.

UD-II-WAB.6740.216.2022.JRA
K2/13968/22

Decyzja o pozwoleniu na budowę
Nr 305/2022

Na podstawie przepisów art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ust. 1, art. 82 ust. 2, ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie przepisów art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 roku o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z 20.05.2022 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Victoria 2019 Sp. z o. o.

obejmującego: budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz instalacją gazową na fragmencie działek ew. nr 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 99/2, 100/1 i 101/3 z obr. 4-16-11 przy ul. Mańkowskiej w Warszawie

według indywidualnego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, stanowiącego integralną część niniejszej decyzji,

autorstwa: :

- mgr inż. arch. Mariusz Norbert Szprotowicz, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ew. RINB-VI-U-7342/27/98, który jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod nr MA-0818,

- mgr inż. Arnold Romuald Prasalski, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ew. MAZ/0312/POOK/08, który jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr MAZ/BO/0160/09,

- mgr inż. Stanisław Eugeniusz Woźniak, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0205/PWOS/06, który jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr MAZ/IS/0735/07,

- mgr inż. Mariusz Wojciech Krupczyński, posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr Wa-442/94, który jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr MAZ/IE/0432/01,

- mgr inż. Maciej Paweł Chmielewski, posiadający uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0199/PBD/17 do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, będący członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym MAZ/BD/0418/17,

z zachowaniem następujących warunków:

 1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
  1. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  2. teren budowy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
  3. prowadzić dziennik budowy i realizować inwestycję zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,
  4. obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie na gruncie,
  5. roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także spełnić warunki i zalecenia wynikające z uzgodnień przedmiotowej inwestycji, w szczególności z decyzją Prezydenta m. st. Warszawy Nr 171/OŚ/2022 z 15.03.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach,
  6. sposób realizacji inwestycji powinien zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
  7. sposób realizacji inwestycji powinien zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:
   • w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy zapewnić racjonalne gospodarowanie wodą na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji,
   • w zakresie gospodarki odpadami na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić ich selektywną zbiórkę oraz właściwą organizację miejsc zbierania, a także przekazywanie odpadów innym uprawnionym posiadaczom celem odzysku lub unieszkodliwienia,
   • w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego na etapie realizacji należy racjonalnie wykorzystywać maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi (wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku),
   • w zakresie ochrony przed hałasem na etapie realizacji inwestycji należy wykorzystać nowoczesne i sprawne technicznie maszyny i urządzenia emitujące hałas o stosunkowo niskim natężeniu, minimalizować emisję hałasu z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku, a także prowadzić prace realizacyjne przy użyciu ciężkich maszyn wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00),
   • w czasie realizacji inwestycji podczas każdego wyjazdu z placu budowy należy kontrolować podwozia i koła samochodów, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia dróg i terenów sąsiednich,
   • w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu przeznaczonego do zachowania
    w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę zieleni przewidzianej
    do pozostawienia
    , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.),
   • w zakresie ochrony dóbr kultury - roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021, poz. 710, ze zm.),
 2. czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
  1. obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie budowy oraz barakowozy używane przy wykonywaniu robót budowlanych należy rozebrać przed oddaniem obiektu do użytkowania,
 3. szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
  1. zapewnić sporządzenie projektu technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania terenu lub działki oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
  2. ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
  3. przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny,
  4. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego nakładam obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
 4. kierownik budowy (robót) jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy, prowadzić dziennik budowy, w tym potwierdzić wpisem do dziennika budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną, wynikających z art. 36 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 42 ust. 1,   art. 45a ustawy - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

20.05.2022 r. Inwestor, Victoria 2019 Sp. z o. o., wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz wydanie pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz instalacją gazową na fragmencie działek ew. nr 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 99/2, 100/1 i 101/3 z obr. 4-16-11 przy ul. Mańkowskiej w Warszawie. Do ww. wniosku dołączono 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwo z opłatą i oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.

15.06.2022 r. Inwestor wypożyczył przedłożony projekt budowlany w celu uzupełnienia i po naniesieniu poprawek 21.06.2022 r. zwrócił uzupełniony projekt budowlany.

W myśl art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
  1. ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
  2. wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  3. ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
  1. wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
  2. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
  3. kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
  4. oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;
 4. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W toku postępowania, na podstawie przedłożonego projektu zagospodarowania oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustalono, że obszar oddziaływania projektowanych obiektów ograniczy się do działek objętych inwestycją, tj. nr ew. 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 99/2, 100/1 i 101/3 z obr. 4-16-11.

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymujące się ważnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego. Jest również zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru X-71-część I w gminie Warszawa – Białołęka, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Warszawa – Białołęka Nr XLII/552/01 z 25.05.2001 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 4 wyżej powołanej ustawy Prawo budowlane, w przypadku spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ze względu na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka Urzędu m. st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi m. st. Warszawy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1c ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze. zm.) zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie ww. decyzji dla przedmiotowej inwestycji nie podlega opłacie skarbowej.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-06-2022
Data wprowadzenia:  24-06-2022
 
 
Wprowadził Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 24-06-2022
Aktualizujący Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 24-06-2022
Zatwierdzający Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 24-06-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-06-2022
Liczba odwiedzin: 448

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe