Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 138/B/2022 z 26 maja 2022 r. o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, dz. ewid. nr 42/32, obręb 4-16-04, ul. Rajgrasowa. UD-II-WAB.6730.91.2022.AMI

Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 138/B/2022 z 26 maja 2022 r. o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, dz. ewid. nr 42/32, obręb 4-16-04, ul. Rajgrasowa. UD-II-WAB.6730.91.2022.AMI

  Drukuj
 

Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.91.2022.AMI

K2/8456/22

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm.) oraz art. 1 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
zawiadamia o:

wydaniu decyzji nr 138/B/2022 z 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 42/32 z obrębu 4-16-04 położonej przy ul. Rajgrasowej w dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty. W ww. godzinach można uzyskać również informację telefoniczną pod numerem 22 44 38 241.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołania od decyzji należy składać do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03‑122 Warszawa, za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka lub za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, w formie pisemnego oświadczenia woli. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z chwilą zrzeczenia się prawa do odwołania w formie oświadczenia woli decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie można wycofać oświadczenia od zrzeczenia się prawa do odwołania.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
/-/ Paulina Jachyra-Wilk
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Białołęka

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-06-2022
Data wprowadzenia:  03-06-2022
 
 
Wprowadził Anusz Katarzyna (Dzielnica Białołęka) 03-06-2022
Aktualizujący Anusz Katarzyna (Dzielnica Białołęka) 03-06-2022
Zatwierdzający Leszczełowski Jerzy (Dzielnica Białołęka) 03-06-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-06-2022
Liczba odwiedzin: 51

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe