Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno - biurową, czterema stanowiskami postojowymi – ul. Radiowa

Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno - biurową, czterema stanowiskami postojowymi – ul. Radiowa

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


AM-ZP-N.6733.2.2019.WMA                                               Warszawa, dnia 14.03.2019 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie:
art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy
 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam, że zostały zebrane materiały
i dowody w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Komendy Głównej Policji reprezentowanej przez pełnomocnika, złożony w dniu 24.01.2019 r. oraz skorygowany w dniu 13.02.2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno-biurową, czterema stanowiskami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ew. nr 1/8 w obrębie 6-08-10 przy ul. Radiowej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

W toku postępowania Zarząd Dróg Miejskich uzgodnił projekt decyzji pismem z dnia
12.03.2019 r. (znak: ZDM-TOR-OP.0202.356.2019.TBL) w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że korekta wniosku z dnia 13.02.2019 r. polegała na zmianie części wniosku dot. przewidywanego zapotrzebowania na media – z wodociągu miejskiego na ujęcie własne.

Zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. § 1 oraz art. 73 k.p.a. strony mogą się zapoznać z aktami
w ww. w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie uznaje się za dokonane (tj. 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia), w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 6 piętro, pokój 603, tel. 22 443 23 16.

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - wyciąg):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257- wyciąg):
Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-03-2019
Data wprowadzenia:  15-03-2019
 
 
Wprowadził Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-03-2019
Aktualizujący Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-03-2019
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-03-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2019
Liczba odwiedzin: 64
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe